Дата публикации: 01.07.2015 19:36
Дата изменения: 31.10.2018 11:34

 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯЛАУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

 

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының 2018 жылғы 17 қаңтардағы №18-01-38.3 бұйрығымен бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес, мемлекеттік кірістер органдары үнемі Жолдаудың негізгі бағыттарын түсіндірумен қатар, Жолдаудың бағыттарын жүзеге асыруда оның ішінде салықтық-бюджеттік саясат және цифрландыру саласындағы  енгізіліп жаңашылдықты күнделікті өндірісте пайдаланып, жаңа жұмыс бағдарламаларын  қарқынмен меңгеруде.

Атырау облысы Мемлекеттік кірістер департаментінде 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап кедендік рәсімдерді оңтайландыруға, экспорт пен импорт үшін құжаттардың санын және оларды өңдеу уақытын азайтуға бағытталған «АСТАНА-1» ақпараттық жүйесі экспорттық, импорттық кедендік рәсімінде кедендік декларациялау бөлігінде тәжірибелік пайдалануға енгізілді.

2018жылғы 1 қаңтардан бастап 1 қазанға дейін Атырау облысы Мемлекеттік кірістер департаментінің кеден бекеттерінде 31020кедендік декларация (бұдан әрі – КД), оның ішінде 26431 КД импорт кедендік рәсімі бойынша, 4589 КДэкспорт кедендік рәсімі бойынша ресімделді (2017 жылғы 9 айда ресімделген 25639 КД-ның  21722 КД импорт бойынша, 3917 КД экспорт бойынша). Яғни есепті кезеңде импорт бойынша 85,2% декларация, экспорт бойынша 14,8% декларация ресімделді.

«АСТАНА-1» ақпараттық жүйесі бойынша 22781КД, оның ішінде жасыл дәлізбен – 20241 КД (88,6%),   сары дәлізбен – 1847 КД (8,1%),  қызыл дәлізбен – 366 КД (1,6 %) және көк дәлізбен 327 КД (1,4%) ресімделді.

«АСТАНА-1»ақпараттық жүйесі бойыншакедендік декларацияларды тіркегеннен кейін КД автоматты түрде тәуекелді бағалаудан өтеді, одан кейін 4 дәліздің біреуіне жолданады:

            1) тәуекел бейіндері іске қосылмаған КД жасыл дәлізге жолданады. Мұндай КД жеке шотта ақшалай қаражат болған жағдайда жүйе арқылы автоматты түрде шығарылады.

            2) құжаттамалық бақылауды жүргізу үшін КД сары дәлізге жолданады.

            3) кедендік бақылау жүргізілетін не тауарларды шығарғаннан кейін аяқталған КД көк дәлізге жолданады.

            4) бақылау жүргізу талап етілетін КД қызыл дәлізге жолданады, мысалы, кедендік жете тексеру, кедендік қарап тексеру, кедендік сараптама.

            Сонымен қатар, тауарды шығару кедендік декларацияларды жасыл не көк дәлізге ауыстыру жолымен жүргізілетіндігін хабарлаймыз.

            Көк дәліз арқылы шығарылғанан кейін бақылау аяқталатын тауар шығарылады.

Сонымен, іске қосылған «АСТАНА-1» ақпараттық жүйесі автоматты болып табылады, өте ыңғайлы, қазіргі заманғы бағдармаламалық камтамасыздандыру, яғни экспортерлердің бизнесін қолдауда экспорттық-импорттық рәсімде кедендік ресімдеуді жеңілдетеді, осыған байланысты, еркін халықаралық сауда үшін қолайлы жағдай жасайды.

 

Тарифтік реттеу және пост-кедендік бақылау басқармасының Камералдық тексеру бөлімінің бас маманы

Б.Сугиралиева

тел. 31-60-45

 

 

 

Объявление

Уважаемые налогоплательщики!

 

    Управление Государственных доходов по городу Атырау доводит до вашего сведения, что с целью упрощения процедуры проведения уплаты, возвратов и зачетов налоговых и таможенных платежей проведено сокращение кодов бюджетной классификации (далее - КБК) из 208 КБК до 89 КБК, которые будут действовать с 7 июля 2015 года.

 В связи с чем, при уплате платежей в бюджет просим вас руководствоваться приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2014 года № 420 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан».

Для определения верного КБК необходимо использовать «Приказ» и «Таблица соответствия КБК 2014 года вновь введенным КБК 2015 года»,   размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан: kgd.gov.kz Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2014 года № 420 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан» и  в разделе: Главная страница - Информационные ресурсы  - Справочники -  Таблицу соответствия КБК 2014 года вновь введенным КБК 2015 года.

 

 

О  порядке вручения извещения о налоговой проверки

органами государственных доходов

 

В рамках реализации Плана нации – 100 конкретных шагов, органы государственных доходов принимают все меры по улучшению налогового администрирования, созданию благоприятного климата для участников внешнеэкономической деятельности и налогоплательщиков, Одним из направлений работы является проведение информационно – разъяснительной работы.

Сегодня мы расскажем о порядке  вручении извещения о налоговой проверке.

1. Органы государственных доходов не менее чем за тридцать календарных дней до начала проведения выборочной комплексной и (или) выборочной тематической проверки направляют или вручают извещение о проведении налоговой проверки налогоплательщику (налоговому агенту) по форме, установленной уполномоченным органом согласно ст.631 Кодекса «О налогах…», если иное не установлено настоящей статьей, за исключением налоговых проверок, осуществляемых в связи с:

1) реорганизацией путем разделения или ликвидацией юридического лица-резидента, структурного подразделения юридического лица-нерезидента;

2) прекращением юридическим лицом-нерезидентом деятельности в Республике Казахстан, осуществляемой через постоянное учреждение;

3) прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора;

4) снятием с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании налогового заявления налогоплательщика.

2. Извещение направляется или вручается налогоплательщику (налоговому агенту) по месту нахождения, указанному в регистрационных данных.

Извещение, направленное по почте заказным письмом с уведомлением, считается врученным со дня получения ответа почтовой или иной организации связи.

3. В случае отсутствия налогоплательщика (налогового агента) по месту нахождения, указанному в регистрационных данных, проведение выборочной комплексной и (или) выборочной тематической проверки осуществляется без извещения.

4. В извещении указываются вид налоговой проверки, перечень подлежащих проверке вопросов, предварительный перечень необходимых документов, права и обязанности налогоплательщика (налогового агента) при проведении налоговой проверки, а также другие данные, необходимые для проведения налоговой проверки.

5. Орган государственных доходов вправе начать налоговую проверку без извещения налогоплательщика (налогового агента) о начале проверки в тех случаях, когда имеется обоснованный риск, что налогоплательщик (налоговый агент) может скрыть или уничтожить необходимые для проведения проверки документы, связанные с налогообложением, либо имеются другие обстоятельства, делающие проверку невозможной или не позволяющие провести ее в полном объеме.

Орган государственных доходов осуществляет налоговую проверку без извещения налогоплательщика на основании письменного разрешения вышестоящего налогового органа.

 

 

Руководитель Управления аудита

ДГД по Атырауской области     Калихан Ержанов

 

 

Раб.тел. 451548, 451396

 

 

Управление государственных доходов по городу Атырау, относительно применения документов, подтверждающих резидентство, выданных компетентным органом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (далее - Налоговая служба Великобритании), сообщает следующее.

 

Касательно налогового периода в сертификате резидентства.  

Согласно пункту 3 статьи 212 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) международный договор применяется при условии представления нерезидентом налоговому агенту документа, подтверждающего резидентство, соответствующего требованиям пунктов 4 и 5 статьи 219 Налогового кодекса.

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 219 Налогового кодекса в целях применения положений главы 26 Налогового кодекса документ, подтверждающий резидентство нерезидента, представляет собой официальный документ, подтверждающий, что нерезидент - получатель дохода является резидентом государства, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор.

Нерезидент признается резидентом государства, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор, в течение периода времени, указанного в документе, подтверждающем резидентство нерезидента.

Если в документе, подтверждающем резидентство, не указан период времени резидентства нерезидента, нерезидент признается резидентом государства, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор, в течение календарного года, в котором такой документ выдан.

Документ, подтверждающий резидентство нерезидента, заверяется компетентным органом иностранного государства, резидентом которого является нерезидент - получатель дохода.

Согласно договоренности между компетентными органами Республики Казахстан и Великобритании Республика Казахстан будет принимать сертификаты резидентства, выданные налоговым органом Великобритании, только за период, указанный в таком сертификате.

Учитывая вышеизложенное, в случаях, когда сертификат резидентства, выданный налоговой службой Великобритании, подтверждает резидентство по состоянию на определенную дату, то на основании такого документа налоговый агент имеет право применить международный договор за период с 1 января календарного года по дату такого календарного года, на которую в соответствии с сертификатом подтверждается резидентство нерезидента.

К примеру, если сертификат резидентства выдан 16 декабря 2013 года и подтверждает резидентство по состоянию на 16 декабря 2013 года, то такой сертификат может быть применен за период с 1 января 2013 года по 16 декабря 2013 года.

Касательно сертификатов резидентства партнерств. 

Согласно пункту 1 статьи 212 Налогового кодекса налоговый агент имеет право самостоятельно применить освобождение от налогообложения при выплате дохода нерезиденту или при отнесении начисленного, но не выплаченного дохода нерезидента на вычеты, если такой нерезидент является резидентом страны, с которой заключен международный договор.

В ходе администрирования также выявлены случаи, когда сертификат резидентства Великобритании подтверждает резидентство не самого юридического лица - партнерства, а соответствующих ее партнеров - резидентов Великобритании. В таких случаях налоговые органы РК не принимали указанные сертификаты, ввиду их несоответствия требованиям пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса.

По информации компетентного органа Великобритании, лица подобной организационно-правовой формы (включая партнерств с ограниченной ответственностью) не являются самостоятельным плательщиками налогов.

В таких сертификатах резидентства компетентный орган Великобритании подтверждает резидентство отдельных ее партнеров, с приложением к сертификату их списка (образец сертификата прилагается).

В аналогичных ситуациях, в соответствии с договоренностью компетентных органов двух стран, нерезидент вправе требовать применения норм международного договора об избежании двойного налогообложения. При этом нормы международного договора применяются к доходам из источника в РК только согласно доле участия резидентов Великобритании в таком партнерстве. Следовательно, в указанных ситуациях необходимо установить доли участия партнеров, не являющихся резидентами Великобритании.

В целях установления доли участия каждого партнера, налоговые органы вправе запросить такую информацию в самом партнерстве, адрес которого указывается в сертификате резидентства.

Касательно процедуры апостилирования сертификатов резидентства Великобритании.

По сведениям компетентного органа Великобритании, в целях применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения в Великобритании действует следующий порядок апостилирования сертификатов резидентства.

После получения сертификата резидентства в Налоговых органах Великобритании, налогоплательщик представляет сертификат в соответствующий отдел Министерства иностранных дел Великобритании для проставления апостиля. Министерство иностранных дел Великобритании проставляет апостиль, в котором подтверждает в соответствии с их базой данных подпись инспектора налоговой службы на сертификате резидентства, после чего, сертификат резидентства с проставленным апостилем возвращается налогоплательщику для представления лицу, выплачивающему соответствующий доход.

 

 

Введено временное ограничение на  некоторые продукты

Департамент  государственных доходов по Атырауской области доводит до сведения о том, что постановлением Главного государственного  санитарного врача Республики Казахстан «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий» от 8 сентября 2015 года № 15, введено временное ограничение на ввоз и реализацию на территории Республики Казахстан мяса птицы и некоторых наименований  товаров.

Из российских товаров ограничен ввоз таких товаров, как сырки плавленые производства ООО «Хохланд», сырки глазированные ООО «Преображенский», напитки йогуртные ООО «Кампина»,  продукт молокосодержащий сгущенный Верховского молочного комбината, сосисочная продукция Микояновского мясокомбината, вафли торговой марки «Яшкино».

Из товаров Кыргызской Республики  в вышеуказанный список попало   масло сливочное «Крестьянское» производства АК «Ак сут».

Данные  меры предприняты в целях обеспечения    надлежащего уровня защиты казахстанского рынка.

Руководитель Управления таможенного контроля

 Аскар Сарсекенов

Тел. 30-64-90, 35-41-35

 

 

 

Рассмотрение на примере рентного налога на экспорт, комментарии  к статьям 301 и 304  Налогового кодекса.

 

Рассмотрим порядок применения статьи 301 и 304Налогового кодекса на наглядном примере.

Например, ТОО "Экспорт" осуществил экспорт сырой нефти за пределы Таможенного союза в город Урумчи Китайской Народной Республики с использованием процедуры временного таможенного декларирования.

Временная декларация на товары подана в декабре 2014  года, поставка товаров произведена в январе 2015 года (период времени поставки "январь" отражен в графе 31 временной декларации на товары), полная декларация на товары подана в марте 2015 года за поставленную сырую нефть в январе 2015 года (период времени поставки "январь" отражен в графе 31полной декларации на товары).

При этом по сведениям, указанным в полной декларации на товары, в графе 35. «Вес брутто (кг)» указан вес брутто сырой нефти - 80000 кг, данный объем также заявлен в графе 38. «Вес нетто (кг)». Кроме того, в графе 31. «Грузовые места и описание товаров» под номером 8 указаны сведения по объемам  сырой нефти, фактически переданных покупателю в соответствии с условиями поставки, в объеме 78000 кг.

Соответственно, для целей исчисления рентного налога на экспорт объектом обложения является объем 80000 кг сырой нефти, указанный в графе 35 полной декларации на товары. При этом налоговым периодом является период, в течение которого осуществлена поставка сырой нефти -  январь 2015 года, то есть 1 квартал 2015 года

комментарии

 

 • Статьями 301 и 304 Налогового кодекса установлено, что объектом обложения рентным налогом на экспорт является объем сырой нефти, газового конденсата, реализуемый на экспорт. При этом налоговым периодом по уплате рентного налога на экспорт является календарный квартал.
 • При применении статей необходимо руководствоваться  таможенным законодательством Таможенного союза и Таможенным законодательством Республики Казахстан на соответствующие годы.
 • Пунктом 1 статьи 316 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» установлено, что экспортом является таможенная процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории Таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами.

Статьей 1  Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года   предусмотрено, что экспорт товаров - вывоз товаров, реализуемых налогоплательщиками (плательщиками), с территории одного государства-участника таможенного союза на территорию другого государства-участника таможенного союза.

В соответствии с подпунктом 19) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об экспортном контроле» экспорт —  вывоз продукции с территории Республики Казахстан.

Следовательно, для целей исчисления рентного налога на экспорт под экспортом понимается вывоз товаров с территории Республики Казахстан, осуществляемый в таможенной процедуре экспорта в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, а также вывоз товаров с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена Таможенного союза.

 • Пунктами 1 и 3 статьи 294 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» (далее – Таможенный кодекс) установлено, что при перемещении товаров через таможенную границу таможенного союза трубопроводным транспортом, а также в отношении которых не могут быть представлены точные сведения о количестве и (или) таможенной стоимости, допускается временное декларирование путем подачи временной декларации на товары.

После поставки товаров декларант обязан не позднее девяноста календарных дней со дня, следующего за днем окончания периода времени, предусмотренного для поставки товаров, заявленных во временной декларации на товары, подать полную декларацию на товары, поставленные в заявленный период времени.

Таким образом, документом, подтверждающим экспорт нефтиза пределы Таможенного союза, является полная декларация на товары.

 • Пунктом 2 статьи 294 Таможенного кодекса установлено, что при вывозе товаров по процедуре временного декларирования местами отправления являются места установки приборов учета товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, находящиеся на территории Республики Казахстан или за ее пределами, в соответствии со статьей 449 Таможенного кодекса.

В соответствии с подпунктами33) и 36) пункта 15 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 (далее – Инструкция), в графе 38 «Вес нетто» при декларировании товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, указывается масса товара, указанная в графе 35 декларации на товары.В графе 35 «Вес брутто»указывается в килограммах масса «брутто» товара, сведения о котором указываются в графе 31 декларации на товары.При декларировании товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, указывается общая масса товара.

Таким образомобъемом сырой нефти, газового конденсата, реализуемого на экспорт является объем сырой нефти, газового конденсата, указанный в графе 35 полной декларации на товары, используемый для исчисления сумм таможенных пошлин, иных платежей, взимание которых возложено на органы государственных доходов либо иных таможенных целей, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.

 • Пунктами 2 и 3 статьи 294 Таможенного кодекса установлено, что период времени, в течение которого осуществляется поставка товаров, выпущенных в соответствии с заявленной таможенной процедурой, из места совершения таможенных операций или отправления при вывозе с территории Республики Казахстан, а также из места прибытия или ввоза на территорию Республики Казахстан, не должен превышать календарный месяц.

Таким образом, период времени, указанный во временной и полной декларациях на товары, в течение которого осуществляется поставка сырой нефти, газового конденсата в соответствии с таможенной процедурой экспорта в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, относится к соответствующему налоговому периоду по уплате рентного налога на экспорт.

 • В целях исчисления рентного налога на экспорт сырой нефти, газового конденсата для перевода единиц измерения из барреля в метрическую тонну применяются коэффициенты баррелизации, указанные в паспорте качества по каждой соответствующей партии нефти, оформленной на приборе учета пункта сдачи и приема нефти транспортной организации в начале маршрута на территории Республики Казахстан. При этом коэффициенты баррелизации устанавливаются с учетом фактической плотности и температуры экспортируемых сырой нефти, газового конденсата, приведенных к стандартным условиям измерения в соответствии с национальным стандартом, утвержденным уполномоченным государственным органом в области технического регулирования.

 

 

Игрушки под запретом...некоторые

 

Департамент государственных доходов по Атырауской области  сообщает, что в соответствии с постановлением Главного государственного  санитарного врача Республики Казахстан «О запрете ввоза и реализации детских игр и игрушек» от 9 сентября 2015 года № 16-ПГВр, введено временное ограничение на ввоз и реализацию на территории Республики Казахстан ряда детских игрушек российского, белорусского,  китайского производства.

В том временно ограничен ввоз некоторых игрушек  российских   производителей   «ООО Строим вместе счастливое детство»,ОАО «Аэлита»,  ОАО «Росигрушки», ООО «Пластмассы», ООО «Фокс», ОАО «Чебоксарское произведенное объединение им. В.И. Чапаева».

Данное ограничение распространяется также  на  игрушку «Занимательная черепаха», произведенной в г. Кобрин Республики Беларусь и на ряд китайских товаров фирм Disnep PIXAR Carz, JINHUAFENG PLASTISOL TOY FACTORY, JINHUAFENG PLASTISOL TOY FACTORY, KIDDIELAND TOY LIMITED (например, игрушка полимерная «Бубен», погремушка «Бусинка», осьминог на присоске, набор «Музыкальная пауза» и др.)

Данные  меры предприняты в целях обеспечения    надлежащего уровня защиты казахстанского рынка.

      Руководитель Управления таможенного контроля   Аскар Сарсекенов

 

Согласно Приказов  Министерства Финансов Республики Казахстан за №124 от 25 февраля 2015 г «Об утверждении Правил выдачи квалификационного аттестата специалиста по таможенному декларированию и за №238 от 31 марта 2015 г «О некоторых вопросах выдачи квалификационного аттестата специалиста по таможенному декларированию» просим Вас разместить на интернет-ресурсе  Департамента государственных доходов по Атырауской области следующую информацию:

Департамент государственных доходов по Атырауской области сообщает о проведении квалификационного экзамена для претендентов на получение аттестата специалиста по таможенному декларированию 29 октября 2015 года в 10-00ч. в здании учебно- методического центра расположенного по адресу г. Атырау, ул. Абая 8. По вопросам, относительно проведения экзамена обращаться по тел. 35-41-35, 35-42-09(вн 134).

 

О внесенных изменениях и дополнениях в законодательство о реабилитации и банкротстве

13 ноября 2015 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства»(вступает в законную силу с 1 декабря 2015 года).

Департамент государственных доходов по Атырауской области сообщает о внесенных изменениях и дополнениях в законодательство о реабилитации и банкротстве:

 • Статья 33 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (действующая редакция), а также статья 35 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (новая редакция) дополнена нормой, согласно которой дела по искам, в которых одной из сторон выступает индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которого вступило в законную силу решение о признании банкротом либо решение о применении реабилитационной процедуры, рассматриваются тем же судьей суда, вынесшего решение о признании должника банкротом или применении реабилитационной процедуры.

При этом предусмотрены случаи замены судьи.

 • В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, как в действующей, так и в новой редакции, перечень судебных актов, подлежащих немедленному исполнению, дополнен решением суда о признании должника банкротом.  
 • В действующую и новую редакцию Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан внесены изменения, согласно которым решения судов первой и апелляционной инстанций по делам по спорам, возникающим в рамках реабилитационной процедуры и процедуры банкротства, в том числе о признании сделок, заключенных должником,  недействительными, о возврате имущества должника, о взыскании дебиторской задолженности по искам банкротного или реабилитационного управляющего кассационному и надзорному обжалованию не подлежат. За прокурором оставлено право принесения кассационного или надзорного протеста.
 • Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» дополнен новой главой 2-1 «Процедура урегулирования неплатежеспособности», которой определены условия и порядок применения нового механизма восстановления платежеспособности на основе соглашения об урегулировании неплатежеспособности, заключенного должником с кредиторами.

При наличии признаков неплатежеспособности должник вправе не объявлять себя банкротом, а обратиться в суд с заявлением о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности.

Решение суда о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности подлежит немедленному исполнению и является основанием для:

1) прекращения начисления неустойки по всем видам задолженности;

2) запрета кредиторам обращаться в суд о признании должника банкротом.

Далее должнику предоставляется 2 месяца для разработки с кредиторами соглашения об урегулировании неплатежеспособности.

Подписанное должником и кредиторами соглашение подлежит утверждению судом и влечет:

- прекращение начисления неустойки и вознаграждения;

- снятие ограничений со счетов должника;

- прекращение исполнительного производства;

- запрет на наложение новых арестов на имущество и счета должника.

Максимальный срок действия соглашения – 3 года.

Если не достигнуто согласие с кредиторами по порядку погашения задолженности или судом отказано в утверждении соглашения, должник не сможет повторно воспользоваться процедурой в течение года, а у кредиторов возникает право обратиться в суд о признании должника банкротом.

Процедура проводится без участия управляющего.

 • Глава 6 «Процедура банкротства» Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» дополнена новой статьей 95-1, которой регламентирован порядок перехода от процедуры банкротства к реабилитационной процедуре.

В этой связи, полномочия банкротного управляющего, установленные статьей 89 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве», дополнены обязанностью составить заключение об эффективности (неэффективности) плана реабилитации, предоставленного должником и согласованного с собранием кредиторов.    

 • В пункт 6 статьи 99 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» внесено уточнение, согласно которому прямая продажа имущества должника осуществляется с согласия собственника имущества, участников (учредителей) должника.
 • Способы реализации имущества банкрота, установленные Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»  дополнена  статьей  99 -1, продажей предприятия банкрота. Под предприятием банкрота понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности и включающий в себя все виды имущества, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование, товарные знаки), и другие исключительные права.

Продажа предприятия осуществляется банкротным управляющим путем прямых продаж. При этом после оплаты покупателем банкротный управляющий обязан в течение трех рабочих дней передать вырученные от продажи денежные средства собственнику имущества или учредителю (участнику) за вычетом суммы административных расходов, затраченных в ходе проведения процедуры банкротства согласно смете административных расходов.

Решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства подлежит отмене cудом, вынесшим решение, после удовлетворения требований кредиторов.

Кроме того, в статью 110 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» внесено дополнение о том, что в случае продажи предприятия к заключительному отчету банкротного управляющего не прикладывается ликвидационный баланс.

 • Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» дополнен главой 6-1 «Мировое соглашение».

Мировое соглашение может быть заключено должником и кредиторами на любой стадии процедуры банкротства. В подписании мирового соглашения участвует и банкротный управляющий.

Обязательным условием является полное погашение требований первой очереди до утверждения мирового соглашения.

С момента его утверждения судом процедура банкротства прекращается.

Следует обратить внимание, что, если при заключении мирового соглашения одним из кредиторов выступает государственный орган (к примеру, орган государственных доходов), мировое соглашение может быть заключено на условиях отсрочки погашения задолженности на срок не более чем один год с даты утверждения мирового соглашения.

Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет погашается при условии залога имущества банкрота и (или) третьего лица и (или) под гарантию банка.

Имущество, предоставляемое в залог, должно быть ликвидным, застрахованным от утраты или повреждения и его рыночная стоимость должна быть не меньше суммы задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. Не могут быть предметами залога:

1) объекты жизнеобеспечения;

2) электрическая, тепловая и иные виды энергии;

3) арестованное имущество;

4) имущество, на которое имеются ограничения, наложенные государственными органами;

5) имущество, обремененное правами третьих лиц;

6) скоропортящееся сырье, продукты питания.

Управление по работе с задолженностью

Отдел по реабилитации и банкротства

 

 

Оперемещениитоваровв рамках ЕАЭС

 в связи с присоединением РК ко Всемирной торговой организации (ВТО)

 

Республика Казахстан официально вступила в ВТО.

Ввозные таможенные пошлины будут сниженыпо 1 347 товарным позициям.

Товары, включенные в Перечень изъятий и ввезенные по сниженным таможенным пошлинам, являются условно выпущенными товарами в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и не подлежат вывозу из территории Республики Казахстан на территории других государств-членов ЕАЭС! Это-Россия, Кыргызстан, Армения и Беларусь.

Товары, включенные в Перечень изъятий, могут быть ввезены по ставкам Единого таможенного тарифа. В этом случае такие товары приобретают статус товара ЕАЭС.

В случае, если товары будут обращаться только на территории Республики Казахстан, то можно ввозить товары по сниженным таможенным пошлинам.

В том случае, если предполагается, что товар в последующем будет реализован в странах ЕАЭС, то таможенная очистка товаров должна происходить по ставкам ЕТТ ЕАЭС.

Для осуществления контроля за перемещением товаров на территории ЕАЭС реализован Протокол «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза» (далее-Протокол).

Налогоплательщик выписывает электронную счет-фактуру (далее - ЭСФ) в порядке, установленном Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77.

Требование по заполнению электронных счетов-фактур распространяется на всех налогоплательщиков, осуществляющих ввоз товаров, включенных в Перечень изъятий, вне зависимости от юридической формы субъекта и постановки на учет по НДС.

Каждый последующий контрагент обязан выписывать своему покупателю ЭСФ с отражением сведений о ГТД.

В случае вывоза товаров, включенных в Перечень, на территорию государства-члена Евразийского экономического союза, налогоплательщиком в территориальный орган госдоходовпредставляется заявление о заверении в качестве товаросопроводительного документа копий деклараций на товары и электронных счетов-фактур, с приложением их копий.

ДГД на основании представленного заявления осуществляет камеральный контроль:

1) на соответствие регистрационных номеров деклараций на товары и электронных счетов-фактур, указанных в заявлении номерам, отраженным в приложенных к заявлению копиях документов;

2) на наличие в номере декларации на товары признака «0», определяющего уплату таможенной пошлины по ставке ЕТТ ЕАЭС;

3) на наличие в электронном счете – фактуре признака «ЕТТ», определяющего уплату таможенной пошлины по ставке ЕТТ ЕАЭС;

4) на соответствие в декларации на товары и электронном счете-фактуресведений по коду ТНВЭД;

5)на соответствие количества вывозимых товаров, указанных в электронном счете-фактуре, с данными декларации на товары.

В случае поступления заявления по товарам, ввезенным до вступления в силу Протокола (15.12.2015 год), назначается тематическая налоговая проверка, где так же представляется налогоплательщиком заявление о проведении налоговой проверки.

За нарушение налогоплательщик несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.    

 

Главный специалист  Отдела администрирования  импорта третьих стран и Таможенного союзаУправления администрирования косвенных налогов

Молдир Доскалиева

телефон: 30-53-09

 

 

Порядок осуществления  возврата (зачет) излишне (ошибочно) уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней.

 

Возвраты и зачеты излишне или ошибочно уплаченных  сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней производится Управлением государственных доходов по городам (далее -УГД) по месту регистрации Департамента государственных доходов по областям (далее – ДГД), в котором совершено таможенное декларирование, таможенное сопровождение товаров и транспортных средств, на основании представленного плательщиком заявления.

Далее должностное лицо УГД, не позднее одного рабочего дня со дня получения налогового заявления, направляет по электронной почте запрос с обязательным последующим досылом на бумажном носителе в Управление государственных услуг ДГД для формирования Подтверждения о наличии излишне (ошибочно)уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пени в бюджет по установленной форме.

Должностное лицо Управления государственных услуг ДГД в течение шести рабочих дней со дня получения запроса, рассматривает его и выполняет следующие действия:

- проводит сверку сведений плательщика в подсистеме «Лицевые счета» ПО ТАИС-2;

- формирует акт сверки расчетов, подписывает его у руководителя Управления государственных услуг ДГД и далее - у руководства ДГД.

Подписанное подтверждение направляется в УГД для формирования платежного поручения, которое со дня получения в течение двух рабочих дней после формирования и подписания, направляется в органы Казначейства.

         Дополнительную информацию  можно  получить в Отделе учета и ведения лицевых счетов,телефон 45-18-40.

 

И.о.руководителя Отдела учета и ведения лицевых счетов

Департамента государственных доходов по Атырауской области

Гульмира Мусрепова

 

 

Зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3412 от 29 декабря 2015 года в департаменте юстиции Атырауской области

 

         РЕШЕНИЕ АТЫРАУСКОГО ГОРОДСКОГО МАСЛИХАТА ОТ                   

19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА №309

 

 

Об утверждении проекта (схемы)

зонирования земель для целей

налогообложения с корректировкой

базовых ставок земельного налога

за исключением земель, выделенных

(отведенных) под автостоянки

(паркинги), автозаправочные

станции и занятых под казино

 

      В соответствии с пунктом 1 статьи 387 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Республике Казахстан», Атырауский городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить проект (схему) зонирования земель для целей налогообложения с корректировкой базовых ставок земельного налога за исключением земель, выделенных (отведенных) под автостоянки (паркинги), автозаправочные станции и занятых под казино согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (С. Ерубаев) по вопросам экономики, развития предпринимательства, индустрии, торговли, налога и бюджета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

 

Председатель ХХХVIІІ сессии                                                          Б.Рысқалиев

 

Секретарь городского маслихата                                                    Б. Казиманов

 

 

 

         Приложение к решению

Атырауского городского маслихата
от 19 ноября 2015 года №309

Проект (схема) зонирования земель для целей налогообложения с корректировкой базовых ставок земельного налога за исключением земель, выделенных (отведенных) под автостоянки (паркинги), автозаправочные станции и занятых под казино

 

                                    

 

 

 

 

 

Легализацию продлили до конца 2016 года

 

    В Закон «Об амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство РК, в связи с легализацией ими имущества» внесены изменения и дополнения.

      13 ноября 2015г. Главой государства был подписан Закон по вопросам легализации имущества, который определил новые подходы в процедурах ее осуществления. В первую очередь кардинально упрощены процедуры легализации денег, и теперь их можно узаконить двумя способами:

- показать через банковские счета и использовать на любые свои нужды. Например, вложить в бизнес, купить недвижимость и т.д. и, наконец, просто снять. Причем все это будет производиться без уплаты  10-процентного сбора;

- легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличном обороте в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах. Но при этом уплачивается в бюджет 10-процентный сбор.

 И в том, и в другом случае субъект легализации подает соответствующую декларацию в органы государственных доходов.

    Помимо этого, существенно упрощены процедуры легализации имущества.  Теперь для того, чтобы узаконить имущество, находящееся на территории РК, и оформить его должным образом, достаточно сдать в органы госдоходов соответствующую декларацию и сопутствующие документы. То же самое касается легализации имущества, находящегося за рубежом. То есть излишнее звено – комиссии при органах государственных доходов — упразднены.

      Субъект будет обращаться в комиссию при акиматах на местах только в отношении легализации недвижимого имущества, находящегося на территории РК и не оформленного ранее должным образом.

       Что касается сроков легализации и введения всеобщего декларирования, то, как сказал Глава государства: «Легализация – последний шанс, потом никаких поблажек не будет. Легализация — это последний акт перед всеобщей декларацией».   После завершения данной акции вся информация по зарубежным счетам по всему миру будет перепроверяться. Как следствие, Закон предполагает ужесточение административного наказания за сокрытие информации по счетам за рубежом и обязательное декларирование имущества, там находящегося.

        В связи с вышеизложенным, для синхронизации завершения акции по легализации и начала процесса всеобщего декларирования, срок амнистии продлен до 31 декабря 2016 года.
        Особо хотелось бы остановиться на вопросах  предоставления дополнительных гарантий субъектам легализации. Любые сведения, связанные с легализацией имущества, являются налоговой и банковской тайной. Никто не имеет права распространять третьим лицам сведения о легализации: ни работники комиссий по легализации, ни сотрудники органов государственных доходов, ни работники банков второго уровня и отделений «Казпочты». За распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, субъекты легализации защищены от неправомерных действий со стороны правоохранительных и других государственных органов. К примеру, запрещено заводить уголовные дела или использовать в качестве доказательств по нему сам факт легализации имущества и денег. Легализованное имущество не может быть конфисковано.

Нурмира  Орунбаева, главный специалист УГД по г.Атырау

 


 

 

Что такое легализация, и почему его проводят?

               Легализация - узаконивание «теневых» капиталов и недвижимости,  которые  до этого не  были вовлечены в официальный экономический оборот и подготовительный этап всеобщего декларирования доходов, введение которого готовится в ближайшие  годы. Данный этап легализации – последний, которым можно воспользоваться перед началом в Республике Казахстан всеобщего декларирования с 2017 года. Тогда закон предполагает ужесточение административного наказания за сокрытие информации по зарубежным счетам, а также обязательное декларирование имущества, находящегося за рубежом.

Если физическое лицо успел легализовать свои «теневые» накопления сегодня, то есть до 1 декабря   2016 года, тогда при декларировании у него не будет вопросов об источнике и механизме этих накоплений.                                                   

                                                          Что можно легализовать и куда обращаться?

Местные исполнительные органы - недвижимое имущество, здания (строения, сооружения). Недвижимость, находящегося на территорий РК, права на которую не оформлены  можно легализовать путем представления заявления, установленной формы с приложением соответствующих документов в комиссию при Акиматах.

Управление государственных доходов -  ценные бумаги,  доля участия в уставном капитале юридического лица, недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Республики Казахстан. Недвижимое имущество находящегося на территории страны, права на которое оформлены на субъекта легализации или на другое лицо можно легализовать путем представления  специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства. Имущество, находящееся за пределами территорий РК, в том числе оформленное на другое лицо можно легализовать путем представления  специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства с уплатой 10% сбора.

Банки второго уровня- деньги. Путем внесения денег на банковские счета и представления специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства, есть возможность без внесения денег на банковские счета, путем уплаты сбора от суммы легализуемых денег и представления специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства.

               

                                                                                                     Главный специалист

                                                                                                    отдела  непроизводственных платежей 

Департамента  государственных  доходов

                                                                                                                        по  Атырауской  области

                                                                                        Кулова Гульдана Мынтургановна

                                                                       тел : 451500,307568,эл.адрес: gkulova@taxatyrau.mgd.kz

 

          


                             

    По земельному налогу

В целях налогообложения, в зависимости от целевого назначения, все земли распределяются по категориям. При этом обложению земельным налогом подлежат только земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов и земли промышленности. Остальные категории земель облагаются только в случае их передачи в постоянное или первичное безвозмездное временное землепользование.

На основании такого распределения на земли сельскохозяйственного назначения, пропорционально баллам бонитета в расчете на 1 гектар, устанавливаются базовые ставки земельного налога. 

В связи с этим, доводится решение V созыва ХХХVIII внеочередной сессии маслихата города Атырау утвержден проект  (схемы)  «Зонирования земель для целей налогообложения и ставок земельного налога»:

Номер зоны

Поправочные коэффициенты к базовым налоговым ставкам

Наименование и номера кварталов входящих в зону

І

1,5

Кварталы № 013, 014, 016, 030, 031, 032, 011, 012, 004, 015, 024, 025, 007, 010, 019, 002, 003, 028, 029, 032, 033, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 005, 006, 008, 009, 020, 021, 023, 026, 027, 043, 044, 045, 001, 004, 034, 046, 047, 048, 049, 059, 060

Всю территорию города в границах Генерального плана развития города, мкр. Нурсая, п. Балыкшы, мкр. Лесхоз, мкр. Кокарна, Ширина, Акжайык, Водниково, Мирный, Перетаска, п. Жумыскер, мкр. Оркен, с. Ракуша,         мкр. Балауса, с. Геолог и Бирлик, мкр. Мирас и Мунайшы

ІІ

1,3

Кварталы №034, 035, 038, 039, 041, 042, 045, 046 и часть 001, 002

Все промышленные и линейные объекты

ІІІ

1,0

с. Аксай, Акжар, Атырау, Дамба, Еркинкала, Жанаталап, Курмангазы, Томарлы, Бесикти, Аспа, Таскала, Зарослый, Талгайран

 

Так например, если в 2015 году Химпоселок применял поправочный коэффициент к базовым налоговым ставкам 0,8 , то в 2016 году  - 1,3. Жумыскер применял ставку 1,0,  в 2016 году  ставка - 1,5. В с. Аксай, Акжар, Атырау, Дамба, Еркинкала, Жанаталап, Курмангазы, Томарлы, Бесикты, Аспа, Таскала, Талгайран   применялся коэффициент - 0,5,  а с 2016 года - 1,0.

Для корректного расчета земельного налога необходимо обращаться в Городской отдел земельных отношений для получения сведений, к какой зоне относится тот или иной налогоплательщик. 

    Нурлыбек Базарбеков, ведущий специалист Управления государственных доходов по г.Атырау            

Тел.451866

 


 

Изменение и дополнение по корпоративному подоходному налогу

Корпоративный подоходный налог является важной статьей доходной части госбюджета. Это основной инструмент налогового регулирования, поскольку конечной целью любой предпринимательской деятельности является получение чистой прибыли, т.е.совокупного общественного продукта за минусом всех вычетов и налогов в бюджет.

Регулирующие начала, заложенные в корпоративном подоходном налоге, заключаются в возможности манипулирования различного рода льготами, скидки санкциями к налогоплательщикам для достижения экономического и социального эффекта. Функции корпоративного подоходного налога разнообразны. Он является основным источником доходной части  бюджета, регулятором финансовых пропорций и процессов накоплений, темпов экономического роста, рычагом экономического стимулирования предпринимательской деятельности, инструментом управления, конкретной формой выравнивания экономических условий хозяйствования и побудителем конкуренции.

Плательщикам корпоративного подоходного налога относятся юридические лица - резиденты Республики Казахстан, за исключением государственных учреждений, а также юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение или получающие доходы из источников в Республике Казахстан.

Также плательщиками юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, исчисляют и уплачивают корпоративный подоходный налог по доходам, облагаемым в рамках указанного режима.

           Объектами обложения корпоративным подоходным налогом являются:

 1. Налогооблагаемый доход;
 2. Доход, облагаемый у источника выплаты;
 3. Чистый доход юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение

Налогооблагаемый доход определяется как разница между скорректированным совокупным годовым доходом и предусмотренными Налоговым Кодексом вычетами, с учетом корректировок налогооблагаемого дохода.

Совокупный годовой доход юридического лица-резидента состоит из всех видов доходов, подлежащих получению (полученных) им в Республики Казахстан и за ее пределами в течение налогового периода. Основные пункты дохода- это доход от реализации товаров (работ,услуг), доход  от списания обязательств, безвозмездно полученное имущество, дивиденды, вознаграждения, превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, выигрыши и другие виды доходов. Совокупный годовой доход налогоплательщика подлежит корректировке.

Так, например, из него исключаются дивиденды, полученные от юридического лица-резидента Республики Казахстан, ранее обложенные у источника выплаты в Республике Казахстан и некоторые другие виды доходов.

Расходы налогоплательщика, связанные с получением совокупный годовой дохода, подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода, за исключением расходов, не подлежащих вычету в соответствии с Налоговым Кодексом.

Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих расходы, связанные с получением совокупного годового дохода. Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены.

Расходы будущих периодов подлежат вычету в том налоговом периоде, к которому они относятся.

10%- применяется к налогооблагаемому доходу налогоплательщиком, для которого земля является основным средством производства .

20%- применяется к налогооблагаемому доходу налогоплательщиком, принявшего общеустановленный порядок

15%- применяется к сумме выплачиваемого дохода (за исключением доходов нерезидентов из источников в Республике Казахстан) Некоторые виды доходов облагаются у источника выплаты. К ним относятся, в частности, дивиденды, доходы нерезидентов из источников в Республике Казахстан, вознаграждение, выплачиваемое юридическим лицам, и другие. Налог удерживается у источника выплаты при выплате доходов независимо от формы и месте выплаты дохода, и перечисляется, по общему правилу не позднее пяти рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена выплата.

Декларация по КПН состоит из декларации иприложений к ней по раскрытию информации об объектах налогообложением по КПН, представляется налоговым органам не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Налогоплательщики уплачивают корпоративный подоходный налог не позднее 10-ти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации.

Период за который исчисляется КПН- календарный год (с 01 января по 31 декабря)

Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу.

Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, за исключением дополнительного расчета суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период.

с 1 января 2016 года в некоторые законодательные акты Республики Казахстан  внесены следущия изменения и дополнения :

1.1 В статью 96 Налогового кодекса внесено дополнение,  согласно которому  стоимость безвозмездно полученного имущества в виде квоты на выбросы парниковых газов, полученного в соответствии с Национальным планом распределения квот на выбросы парниковых газов в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, признается равной нулю;

1.2 внесены изменения в пункт 1 статьи 99 Налогового кодекса, согласно которым  из совокупного годового дохода государственной исламской специальной финансовой компании подлежат исключению доходы, полученные от сдачи в аренду и (или) при реализации недвижимого имущества, указанного в подпункте 6) пункта 2 статьи 396 Налогового кодекса, и земельных участков, занятых таким имуществом. Также такие доходы специальной финансовой компании не учитываются при определении совокупного годового дохода для исчисления и уплаты авансовых платежей;

1.3. пункт 1 статьи 99 Налогового кодекса дополнен подпунктом 17), в соответствии с которым из совокупного годового дохода автономного кластерного фонда, определенного законодательством Республики Казахстан об инновационном кластере,  подлежит исключению доход, полученный из  бюджета в виде целевого перечисления исключительно для создания совместного предприятия с участием транснациональных корпораций, а также для долевого участия в зарубежных инвестиционных фондах;

1.4. уточнена редакция статьи 111-1 Налогового кодекса в части определения затрат (расходов), подлежащих вычету, а также определения порядка отнесения на вычеты расходов на подготовительные работы к добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания после начала добычи после коммерческого обнаружения;

1.5 в целях развития судовой и морской отрасли Налоговый кодекс дополнен новой статьей 135-4, предусматривающей введение особого порядка налогообложения для морских судов, зарегистрированных в международном судовом реестре Республики Казахстан и осуществляющих деятельность по перевозке международных грузов. В соответствии со статьей 135-4 Налогового кодекса налогоплательщик уменьшает корпоративный подоходный налог по деятельности от перевозки грузов морским судном, зарегистрированным в международном судовом реестре Республики Казахстан, исчисленный в соответствии со статьей 139 Налогового кодекса, на 100 процентов. При этом доходы такого налогоплательщика  от осуществления другой деятельности подлежат обложению корпоративным подоходным налогом в общеустановленном порядке;

Налогоплательщик, осуществляющий перевозку груза морским судном, зарегистрированным в международном судовом реестре Республики Казахстан, ведет раздельный налоговый учет объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, в целях исчисления налоговых обязательств по такому виду деятельности, и иной деятельности, а также не вправе применять по такой деятельности другие положения Налогового кодекса, предусматривающие уменьшение  корпоративного подоходного налога, исчисленного в соответствии со статьей 139 Налогового кодекса, на 100 процентов;

1.6. внесено изменение в пункт 1 статьи 133 Налогового кодекса, в соответствии с которым с 3 процентов до 4 процентов увеличен размер корректировки налогооблагаемого дохода в сторону уменьшения для налогоплательщиков, кроме налогоплательщиков, состоявших в  налоговом периоде на мониторинге крупных налогоплательщиков.

 

Департамент Государственных доходов

 по Атырауской области

Управление камерального контроля

Рук.отдела камерального контроля №2

Ажигалиева Г.О.

 


Принудительное взыскание административного штрафа

 

В случае несвоевременной уплаты административного штрафа органы государственных доходов применяют меры принудительного взыскания согласно статье 894 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (далее - КоАП РК).

Постановление о наложении штрафа направляется судом, уполномоченным органом (должностным лицом) администрации организации, где лицо, привлеченное к ответственности, работает либо получает вознаграждение, пенсию, стипендию, для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из его заработной платы или иных доходов. Удержание штрафа производится в срок, не превышающий шести месяцев.

 Очередность взыскания штрафа производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан.

 В случаях увольнения лица, привлеченного к ответственности, с работы либо невозможности взыскания штрафа из его заработной платы или иных доходов администрация организации в десятидневный срок со дня увольнения или наступления события, влекущего невозможность взыскания, возвращает постановление о наложении штрафа, предписание о необходимости уплаты штрафа суду, органу (должностному лицу), вынесшим постановление, с указанием нового места работы лица, привлеченного к ответственности (если оно известно), причин невозможности взыскания, а также с отметкой о произведенных удержаниях (если таковые производились).

Если физическое лицо, подвергнутое штрафу, не работает или взыскание штрафа из заработной платы или иных доходов невозможно по другим причинам, постановление о наложении штрафа, предписание о необходимости уплаты штрафа направляются судом, уполномоченным органом, вынесшее постановление, судебному исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

 Постановление о наложении штрафа по административным правонарушениям, рассматриваемым органами государственных доходов, а также по иным административным правонарушениям в области налогообложения в отношении индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов исполняется органами государственных доходов в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.

Органы государственных доходов вправе применять меры принудительного взыскания несвоевременного уплаченного в срок административного штрафа согласно статье 895 КоАП РК.

Постановление о наложении штрафа направляется судом, уполномоченным органом (должностным лицом) судебному исполнителю для изъятия денег с банковского счета юридического лица без его согласия в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о платежах и переводах денег об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.

Постановление о наложении штрафа по административным правонарушениям, рассматриваемым органами государственных доходов, а также по иным административным правонарушениям в области налогообложения исполняется органами государственных доходов в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.

Банк или организация, осуществляющая иные виды банковских операций, обязаны перечислить сумму штрафа в бюджет в установленном порядке.

 В случае отсутствия денег на счетах юридического лица судебный исполнитель обращает взыскание на другое, принадлежащее должнику, имущество в соответствии с законами Республики Казахстан.

 

Руководитель Отдела правового обеспечения и разъяснения налогового законодательства

УГД по городу Атырау Гульмира Калжанова

 

Тел . 45-15-67

 


Проводится экзамен

 

Департамент государственных доходов по Атырауской области сообщает о проведении квалификационного экзамена для претендентов на получение аттестата специалиста по таможенному декларированию 11 марта 2016года в 10-00ч.в здании учебно- методического центра расположенного по адресу г. Атырау, ул. Абая 8. По вопросам, относительно проведения экзамена обращаться по тел. 35-41-35, 35-42-09.

 


Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется в соответствии

с Решением Комиссии Таможенного союза

«О порядке контроля таможенной стоимости товаров» от 20 сентября  2010 года №376

 

В сфере таможенного дела общие подходы по вопросам контроля таможенной стоимости товаров, контроля и корректировки таможенной стоимости, определены главой 8 Таможенного Кодекса Таможенного союза. 

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется Управлением товарной номенклатуры и таможенной стоимости товаров Департамента государственных доходов по Атырауской области, согласно порядка, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза «О порядке контроля таможенной стоимости товаров» от 20 сентября 2010 года №376 (далее – Решение КТС).

Настоящий порядок определяет действия должностных лиц таможенной службы органов государственных доходов, уполномоченных производить контроль таможенной стоимости товаров, и декларантов при осуществлении таможенного контроля товаров, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза.

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможенной службой органов государственных доходов в рамках проведения таможенного контроля как до, так и после выпуска товаров, в том числе с использованием системы управления рисками.

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется с целью проверки соблюдения декларантом требований, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством государств - членов Таможенного союза в части правильности выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров, ее структуры и величины, а также документального подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров.

При обнаружении таможенной службой, при проведении контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска, признаков, указывающих на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными, либо заявленные сведения должным образом не подтверждены, таможенной службой проводится дополнительная проверка в соответствии с решением КТС.

 При наличии недостоверных заявленных сведений о таможенной стоимости товаров, должностное лицо проводит дополнительную проверку вне зависимости от заявленного декларантом метода определения таможенной стоимости товаров и выбранного источника ценовой информации.

Должностное лицо таможенной службы принимает решение о проведении дополнительной проверки и соответственно доводит до сведения декларанта (таможенного представителя) с указанием причин дополнительной проверки и срок предоставления дополнительных документов.

При этом в данном решении должностное лицо указывает о том, что для выпуска товаров необходимо предоставить заполненную форму КДТ (корректировка деклараций товаров), и обеспечение  таможенных платежей и налогов.

В соответствии со ст.144 гл.16 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан предусмотрено 5 (пять) способов обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, а именно: деньгами, банковской гарантией, поручительством, залогом имуществом, договором страхованиям. Плательщик вправе выбрать любой из способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

     Дополнительная информация по тел.8(7122)323234.

 

                                                                                                                                                                                                                   Галия  Кулмуратова, ведущий специалист Управления товарной номенклатуры и таможенной стоимости Департамента государственных доходов по Атырауской области

 


Относительно имущественного дохода

 

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан  (КГД МФ РК) в связи с возникающими вопросами по налогообложению имущественного дохода с 01.01.2017 года сообщает следующее.

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц» от 18 ноября 2015 года № 412-V изменена структура раздела 6 «Индивидуальный подоходный налог» Налогового кодекса.

Так, в доход физического лица включается фактически полученный доход, в том числе от прироста стоимости при реализации имущества. При этом, случаи освобождения дохода от налогообложения предусмотрены в статье 156 Налогового кодекса.

В связи с чем, нормы по порядку налогообложения имущественного дохода физическому лицу необходимо применять в увязке со статьей 156 Налогового кодекса.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпункты 1), 2), 7) пункта 1 статьи 180-1 и 180-2 Налогового кодекса, исключены слова «менее года с даты регистрации права собственности» с 01.01.2017 года.

При этом, в соответствии с подпунктами 51), 52), 53) пункта 1 статьи
156 Налогового кодекса из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов (далее – корректировка по индивидуальному подоходному налогу):

прирост стоимости при реализации (передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) механических транспортных средств и прицепов, подлежащих государственной регистрации в Республике Казахстан и находящихся на праве собственности один год и более;

прирост стоимости при реализации (передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) жилищ, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, находящихся на территории Республики Казахстан на праве собственности один год и более с даты регистрации права собственности;

прирост стоимости при реализации (передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) земельных участков и (или) земельных долей, находящихся на территории Республики Казахстан, на праве собственности один год и более, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации (передачи в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобногохозяйства, под гараж, на которых расположены объекты, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 180-1 настоящего Кодекса.

На основании вышеизложенного, доход от прироста стоимости при реализации имущества, указанного в подпунктах 1), 2), 7) пункта 1 статьи 180-1 Налогового кодекса освобождается от налогообложения при условии нахождения данного имущества на праве собственности один год и более. При этом, сумма такого дохода в том числе освобождаемого от налогообложения, должна будет отражаться в декларации о доходах и имуществе по обязательствам 2017 года.

Департаментам государственных доходов принять меры по доведению данного письма до сведения налогоплательщиков, в том числе путем его размещения на информационных стендах в центрах по приему и обработке информации, а также web-сайтах территориальных органов государственных доходов.

 

Департмаент государственных доходов по Атырауской  области

в соответствии с письмом Департамента методологии КГД МФ РК

 


Вниманию нерезидентов!

 

Управление государственных доходов по городу Атырау, доводит до Вашего сведения, что с 01.01.2016 года документ, подтверждающий резидентство, представляется нерезидентом налоговому агенту не позднее 31 марта года, следующего за налоговым периодом, определенным в соответствии со статьей 148 настоящего Кодекса, в котором произошла выплата дохода нерезиденту или невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты.

Таким образом, если ранее требовалось представление нерезидентом налоговому агенту документа, подтверждающего резидентство не позднее 31 декабря календарного года, в котором произошла выплата дохода нерезиденту или невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты, то с 01.01.2016 года вышеуказанный документ должен быть представлен не позднее 31 марта года, следующего за налоговым периодом, определенным в соответствии со статьей 148 настоящего Кодекса. Данное требование также распространяется на документ, подтверждающий резидентство за 2015 год.

Эльвира Сисенова, руководитель Отдела работы с  нерезидентами

УГД по г.Атырау, тел. 8(7122) 451511

 


 

Уважаемые жители г.Атырау!

 

         В связи с акцией об амнистии граждан при легализации ими имущества, 20 апреля 2016 года Управлением государственных доходов по г.Атырау проводится «День открытых дверей». Приглашаем вас принять участие!

 

Наш адрес:  г.Атырау, пр.Азаттык, 94а, 2 этаж, 20 кабинет. Тел: 45-13-74.

                                                                                      

      Управление государственных   доходов по г.Атырау


Предоставление государственной услуги

 «Принятие предварительного решения по классификации товаров

в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза»

 

           Настоящим уведомляем о том, что в соответствии  с приказом Министерства финансов  РК от 27.04.2015г. «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых органами государственных доходов РК» №284, государственную услугу «Принятие предварительного решения по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС» можно получить, обратившись с Заявлением о принятия предварительного решения, согласно ст.79-81 Кодекса РК «О таможенном деле в РК» (далее - Кодекс) в Департамент государственных доходов по Атырауской области, находящийся по адресу г.Атырау, ул.Абая, 8; телефон 8 (7122) 32-32-34.

           При этом, согласно ст.80 Кодекса, для принятия предварительного решения, к Заявлению прилагаются товаросопроводительные и коммерческие документы (внешнеторговый контракт с имеющимися к нему приложениями и дополнительными соглашениями, инвойс), а также фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий (технические паспорта, руководства по эксплуатации), пробы и образцы товаров и другие документы заверенные печатью заявителя.

 

Ляззат Жумашева, руководитель Управления товарной номенклатуры и таможенной стоимости ДГД по Атырауской области

 


 

Не упустите свой шанс по легализации имущества,

 находящегося за переделами Республики Казахстан

 

Несмотря на проводимую органами государственных доходов разъяснительную работу, у населения еще остаются вопросы по порядку легализации.

Сегодня хочется ответить на следующие вопросы: почему и в каких случаях необходимо легализовать имущество, находящееся за рубежом?

В-первую очередь, необходимо отметить, что под легализацией имущества понимается процедура признания государством прав на имущество, выведенное из законного экономического оборота в целях сокрытия доходов и (или) не оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо оформленное на ненадлежащее лицо.

В данной акции легализации подлежат деньги, ценные бумаги, доля участия в уставном капитале юридического лица, недвижимое имущество, как казахстанского, так и иностранного происхождения.

При этом следует отметить, что под недвижимым имуществом, находящимся за пределами территории Республики Казахстан, признается имущество, идентичное имуществу, определяемому недвижимым имуществом в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, данная акция касается вышеуказанных лиц, владеющих недвижимым имуществом, находящимся за пределами территории Республики Казахстана, а таких людей немало и в г. Атырау, которые владеют квартирами, домами, особняками в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, в России и в других государствах, а также в оффшорных зонах. После завершения данной акции (31.12.2016г.) вся информация по зарубежным счетам и по недвижимым имуществам по всему миру будет перепроверяться.

Легализация даст возможность легализовать и ввести в законный оборот имеющееся имущество. Во-первых, это связано с предстоящим введением всеобщего декларирования, гражданину предоставляется право сейчас легализовать имущество, чтоб потом спокойно его указать в декларации. Во-вторых, при легализации имущества, находящегося за рубежом, в бюджет государства поступит сбор за легализацию в размере 10 % от стоимости легализуемого имущества, срок рассмотрения декларации 5 рабочих дней.

Как мы видим, легализация распространяется практически на всех жителей страны и в случае легализации служит гарантом от преследований в будущем. Однако срок легализации заканчивается 31 декабря текущего года.

 

 

Эльмира Сисенова, руководитель отдела Управления государственных доходов по г.Атырау

 

Тел. 451511


Проводится квалификационный экзамен

 

Департамент государственных доходов по Атырауской области сообщает о проведении квалификационного экзамена для претендентов на получение аттестата специалиста по таможенному декларированию 20 мая 2016 года в 10-00ч. в здании бывшего Учебно-методического центра, расположенного по адресу г. Атырау, ул. Абая 8.

По вопросам относительно проведения экзамена обращаться по телефонам  8(7122)35-41-35, 35-42-09(вн 334).

 


О регистрации в качестве администратора

 

Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» (далее – Закон) предусмотрено, что на период проведения процедуры банкротства или реабилитационной процедуры назначается администратор, зарегистрированный в уполномоченном органе.

Основаниями для регистрации в качестве администратора являются сдача квалификационного экзамена и соответствие разрешительным требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 12 Закона.

К кандидатам, претендующим на осуществление деятельности в качестве администратора, предъявляются следующие требования:

 1. наличие высшего юридического или экономического образования;
 2. наличие опыта работы не менее трех лет в экономической, финансовой или юридической сферах деятельности;
 3.  гражданство Республики Казахстан;
 4. отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере;
 5. отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
 6. отсутствие сведений о признании судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

Государственная услуга «Проведение квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного
управляющих» оказывается Комитетом.

Прием заявлений  осуществляется через канцелярию Комитета либо через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz либо некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительства для граждан» с приложением следующих документов:

1) копии документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан;

2) копии диплома о высшем юридическом или экономическом
образовании (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки);

3) копий документов, подтверждающих наличие опыта работы не менее трех лет в экономической, финансовой или юридической сферах деятельности (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки).

Сдача квалификационного экзамена проводится в течение одного дня поэтапно:

 1. компьютерное тестирование;
 2. проверка знаний по экзаменационным билетам.

По результатам тестирования и (или) ответов на экзаменационные вопросы Комиссия выносит мотивированное решение о сдаче (не сдаче) квалификационного экзамена.

После успешной сдачи квалификационного экзамена кандидат вправе зарегистрироваться в уполномоченном органе посредством веб-портала «электронного правительства»: www.egov.kz или через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительства для граждан».

Кандидатом к заявлению на регистрацию прилагаются следующие документы:

 1. копия документа, удостоверяющего личность;
 2. копия решения Комиссии о сдаче квалификационного экзамена;
 3. справка об  отсутствии  непогашенной  или  неснятой
  судимости,  выданная  по  месту жительства, не ранее чем за месяц до
  ее представления;
 4. медицинские  справки, выданные наркологическим и
  психиатрическим диспансерами по месту жительства, не ранее чем за
  месяц до их представления;
 5. справка об отсутствии сведений о признании судом
  недееспособным или ограниченно дееспособным, выданная по месту
  жительства, не ранее чем за месяц до ее представления.

 

ДГД по Атырауской области

Отдел реабилитации и банкротства

тел.45-15-90


Электронные счет-фактуры

         В связи с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации (ВТО), 11 января 2016 года вступил в силу «Протокол  о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза» (далее - Протокол).

         Принято решение Совета Евразийской экономической комиссии  от 14 октября 2015 года №59 «О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза».

         Протокол регулирует систему учета перемещения товаров, включенных в Перечень.

В целях реализации пункта 11 статьи 3 Протокола, Приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 09.12.2015 года №640 утверждена «Инструкция по организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов Евразийского экономического союза» (Приказом Министерство Финансов Республики Казахстан №718 от 29.12.2015 года внесено изменение и дополнение).

         Исходя из вышеизложенного, согласно пункта 7 Инструкции налогоплательщик с 11 января 2016 года выписывает электронный счет-фактуру в порядке, установленном Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77  при:

реализации товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран;

реализации ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование включены в Перечень;

при реализации произведенных на территории Республики Казахстан товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС, и наименование которых включены в Перечень;

вывозе с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена ЕАЭС в связи с передачей товара в пределах одного юридического лица:

товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран;

товаров, ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС.

Так же согласно Закона Республики Казахстан № 432-V от 3 декабря 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» внесены изменения в части установления поэтапного перехода на обязательную выписку  счетов-фактур в электронной форме, а именно обязательная выписка электронных счетов-фактур:

-с 1 января 2016 года - уполномоченными экономическими операторами;

-с 1 июля 2016 года - таможенными представителями, таможенными перевозчиками, владельцами складов временного хранения, владельцами таможенных складов;

-с 1 января 2017 года - всеми плательщиками налога на добавленную стоимость.

Руководитель

Управления администрирования косвенных налогов А. Тойбазарова

 


Департамент государственных доходов по Атырауской области сообщает о проведении квалификационного экзамена для претендентов на получение аттестата специалиста по таможенному декларированию, которое состоится 24июня 2016года в 10-00 ч. в здании  бывшего Учебно- методического центра, расположенного по адресу г. Атырау, ул. Абая 8.

По вопросам, относительно проведения экзамена обращаться по тел. 35-41-35, 35-42-09(вн 134).


Что необходимо знать о легализации денег?

        Срок  легализации денег с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года, т.е. подача документов для легализации денег началась с 1 сентября 2014 года и заканчивается не позднее пяти рабочих дней до истечения срока легализации, т.е. до 26 декабря 2016 года.

        Деньги подлежат легализации в следующем порядке:

1. путем внесения (перевода) денег в национальной и (или) иностранной валюте на текущий счет, открытый в банке и предоставления декларации о легализации имущества (далее - специальная декларация) в орган государственных доходов по месту жительства.

Легализируемые деньги могут быть внесены (переведены) на отдельный текущий банковский счет (далее – текущий счет) в национальной и (или) иностранной валюте.

В целях легализации денег и в период проведения разовой акции по легализации имущества Вы можете открыть текущий счет в национальной валюте, долларах США, евро и российских рублях в любом филиале банка, расположенном на территории Республики Казахстан.

2. без внесения (перевода) денег на текущий счет в банке – путем уплаты сбора от суммы легализуемых денег и представления специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства, при этом сбор подлежит уплате до представления в орган государственных доходов специальной декларации.

        Субъекты легализации вправе  распоряжаться легализованными деньгами по своему усмотрению, в том числе путем их инвестирования в:
1) ценные бумаги, размещаемые на казахстанской фондовой бирже;
2) финансовые инструменты, размещаемые на территории Международного финансового центра «Астана»;
3) иные активы, расположенные на территории Республики Казахстан. 
В связи с тем, что Законом  не предусмотрено каких-либо ограничений по использованию денег, внесенных на текущий счет в целях легализации и не установлен срок хранения денег на текущем счете, деньги могут быть сняты либо переведены с текущего счета в любой момент времени.

         Таким образом, субъект легализации не ограничивается в праве распоряжаться деньгами, внесенными на текущий счет.Тем не менее, следует иметь в виду, что деньги считаются легализованными только после принятия специальной декларации органом государственных доходов, к которой должна прилагаться справка банка о подтверждении внесения (перевода) денег на текущий счет или копии квитанции об уплате сбора. При внесении или переводе легализуемых денег на текущий счет Банк выдает субъекту легализации справку о подтверждении внесения/ перевода денег на текущий банковский счет для легализации.

         Количество приходных операций по счету неограниченно, деньги не текущий счет в целях легализации могут зачисляться в течение всего срока легализации, при этом Справка выдается по каждой внесенной (переведенной) сумме на текущий счет.

 

Э. Метенова Руководитель отдела

 Управления государственных доходов по г.Атырау

 

Тел.45-18-66


По  применению POS-терминалов 

Обязанность  по установке и применению POS-терминалов  регулируется Законом    Республики Казахстан.

Индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, осуществляющие отдельные виды деятельности и применяющие в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан общеустановленный порядок расчетов с бюджетом, за исключением находящихся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, обязаны обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, а также принимать платежи с использованием платежных карточек. 

Перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек,  утвержден Правительством Республики Казахстан.

 

исп: Изжанова А.

Тел: 30-54-76


Изменения с 1 апреля 2016 года В пункте 6 ст.568.

 

Налоговое заявление  (далее НЗ) о регистрационном учете по НДС подается в явочном порядке первым руководителем юридического лица-резидента (далее ЮЛ) РК, нерезидента , осуществляющего деятельность в РК  через филиал, представительство, индивидуальным предпринимателем (далее ИП) в налоговый орган по месту нахождения.

         При этом при подаче  НЗ о регистрационном учете по НДС налоговый орган осуществляет фотографирование первого руководителя ЮЛ резидента РК  и ИП.

Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, становятся плательщиками НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они подали НЗ для постановки на регистрационный учет по НДС.

         Налоговый орган в течении пяти рабочих дней со дня принятия НЗ производит постановку налогоплательщика на регистрационный учет по НДС.

 

исп: Жанбатырова М.

Тел: 30-54-76

 


К сведению налогоплательщиков!

Доводим до сведения налогоплательщика, в соответствии с пунктом 1-3 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (далее – Налоговый кодекс)», в случае возврата почтовой или иной организацией связи уведомлений, предусмотренных подпунктами 4) - 9) пункта 2 статьи 607 настоящего Кодекса, направленных налоговыми органами налогоплательщику (налоговому агенту) по почте заказным письмом с уведомлением, налоговый орган не позднее дня, следующего за днем возврата такого уведомления, размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа информацию о налогоплательщике с указанием его идентификационного номера, наименования или фамилии, имени, отчества (при наличии), даты возврата уведомления.

По результатам камерального контроля, по запуску 231 за период 2015 г.  выставлены следующие уведомления.

 

Наименование НП

РНН

ИИН

Код НО

Номер  уведомления

Дата

Наименование уведомления

Дата возврата уведомления

1

ТОО "Абдир Сауда"

151000075577

150340005655

1510

№151023100753

25.05.2016

Уведомление по результатам камерального контроля

07.06.2016

№151023100754

26.05.2016

Уведомление по результатам камерального контроля

07.06.2016

                                                                                 

                                                                     Кабдолова Раушан Амангазиевна

                                                                                       Главный специалист

                                                                                     №1 отдела камерального контроля

Департамента государственных доходов

по Атырауской области

Тел: 451561, эл.адрес: rkabdolova@taxatyrau.mgd.kz

 


Облагается ли НДС безвозмездно полученное имущество?

 

          На основании  пункта 2 статьи 238 Налогового кодекса при безвозмездной передаче товаров, размер облагаемого оборота определяется исходя из уровня цен, сложившегося на дату совершения оборота по реализации, без включения в них налога на добавленную стоимость, но не ниже их балансовой стоимости. При этом  балансовой стоимостью является стоимость товаров, отраженная в бухгалтерском учете, на дату их реализации.

        Дополнительно сообщаем, что согласно статье 96 Налогового кодекса стоимость любого имущества, в том числе работ и услуг, полученного налогоплательщиком безвозмездно, является его доходом. Стоимость безвозмездно полученного имущества, в том числе работ и услуг, определяется по данным бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

        Согласно пункту 2 статьи 84 Налогового кодекса стоимость имущества, полученного в качестве вклада в уставный капитал, в целях налогообложения в качестве дохода не рассматривается.

        Таким образом, со стоимости полученного в таком порядке имущества ТОО не будет уплачивать корпоративный налог.

        В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 231 Налогового кодекса передача имущества в качестве вклада в уставный капитал не является оборотом по реализации товаров.

        Следовательно, юридическое лицо, являющееся участником ТОО, при передаче имущества в качестве вклада НДС не уплачивает.

 

               Главный специалист Управления

             государственных доходов по г.Атырау                               

Л. Тумашева


      27 июня 2016 года в 11-00 часов по адресу: г. Астана ул. Кунаева, 4 «Казмедиацентр» (Киноконцертный зал – 1 этаж) состоится встреча  Министра финансов  РК Бахыта Султанова  с населением.

Заранее отправить вопрос министру финансов можно на эл.адрес: minfin@minfin.gov.kz Для обратной связи просим указать свои данные и контактный номер телефона.

Ответ на ваш вопрос будет размещен на сайте Министерства финансов: www.minfin.gov.kz  после проведения встречи с населением.

Call center: 8 (7172) 71-78-80, 71-78-81

Приглашаем всех желающих принять участие!

 


Изменения по рентному налогу
 

В целях единообразного применения принципов обложения экспортируемых энергоресурсов к объекту обложения рентным налогом отнесены все виды вывозимых товаров, классифицируемых по коду 2709 00 9009 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

Таким образом с 1 января 2016 года плательщиками рентного налога на экспорт являются физические и юридические лица, реализующие на экспорт нефть сырую и нефтепродукты сырые. Для целей налогообложения введена формула перевода единиц измерения из барреля в метрическую тонну.

Так, налоговая база рентного налога определяется исходя из мировой цены нефти, которая установлена за 1 баррель нефти, и физического объема экспорта нефти, выраженного в тоннах. В целях установления единого порядка перевода единиц измерения из барреля в тонну внесены поправки в статью 302 Налогового кодекса, предусматривающие использование коэффициента баррелизации при переводе единиц измерения из барреля в метрическую тонну. Всем экспортёрам необходимо учесть данное изменение и при возникновении обязательств, представлять декларации по рентному налогу.

Э.Сисенова,

руководитель отдела Управления государственных доходов по г.Атырау

тел. 45-15-11


Особенности исполнения налогового обязательства отдельными категориями ликвидируемых юридических лиц-резидентов

 

                   Действующим Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)  предусмотрена ликвидация юридических лиц, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

1) не является плательщиком налога на добавленную стоимость;

2) не применяет специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов;

3) не реорганизован или не является правопреемником реорганизованного юридического лица;

4) не включен в план налоговых проверок на основании результатов мероприятий системы оценки рисков.

При этом, юридическое лицо в случае принятия решения о ликвидации одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

1) налоговое заявление о прекращении деятельности;

2) налоговое заявление о снятии с регистрационного учета по отдельным видам деятельности при наличии такого учета;

3) ликвидационную налоговую отчетность;

4) налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины в порядке, установленном статьей 648 Налогового кодекса (документ представляется ликвидируемым юридическим лицом в случае постановки контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе).

В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля ликвидируемому юридическому лицу не позднее пяти рабочих дней с даты получения заключения вручается уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в порядке, установленном главой 84 Налогового кодекса.

Обращаем внимание, что в случае неисполнения уведомления и (или) несогласия налоговых органов с пояснениями, представленными налогоплательщиком, в отношении ликвидируемого юридического лица проводится документальная налоговая проверка.

Ликвидируемое юридическое лицо одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения ликвидационный баланс, а также справку банка и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, о закрытии имеющихся банковских счетов.

Указанные документы ликвидируемое юридическое лицо представляет в течение трех рабочих дней со дня получения заключения по результатам камерального контроля в случае отсутствия налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

Таким образом, после представления документов, указанных в пункте 11 и выполнения положений, установленных пунктами 11 и 12 статьи 37-1 Налогового кодекса, налоговый орган направляет государственному органу, осуществляющему государственную регистрацию, перерегистрацию юридических лиц, государственную регистрацию прекращения деятельности юридических лиц, учетную регистрацию, перерегистрацию, снятие с учетной регистрации структурных подразделений, сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по ликвидируемому юридическому лицу.   

 

Руководитель отдела

проведения упрощенной ликвидации Сагингалиева З.Б.

Тел: 45-19-67


 

Автотранспорт, являющийся собственностью лица, осуществляющего перевозку пассажиров без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит конфискации

Управление государственных доходов по г.Атырау регулярно производит проверку физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе.

По результатам тематических проверок в 2015 году по 87 физическим лицам, в 2016 году по 38 были составлены акты за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе.

         2015г. в ходе визуального наблюдения было выявлено 895 лиц, осуществляющих перевозку пассажиров на личных автотранспортах без регистрации в органе государственных доходов. По результатам чего, в 2015г. 167 лиц, в 2016г. 47 лиц были поставлены на учет в качестве индивидуального предпринимателя.

         В настоящее время выявлено 150 лиц, осуществляющих перевозку пассажиров на личных автотранспортах, в целях постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя по ним принимаются соответствующие меры.

Вниманию физических лиц!

Налогоплательщик обязан исполнять налоговое обязательство  в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан в полном объеме и в установленные сроки.

Осуществление перевозки пассажиров без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов влечет конфискацию автотранспорта, являющегося орудием совершения административного правонарушения в соответствии со ст.463 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Во избежание административного взыскания в качестве  конфискации просим вас, пройти регистрацию, т.е. встать на учет в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов.

 

Руководитель Отдела выявления незарегистрированных налогоплательщиков (мобильной группы)

Управления государственных доходов по г.Атырау А. Базарбаев

Телефон  45-16-95


Меры администрирования перемещения товаров в рамках ЕАЭС и оформление электронных счет-фактур

 

           Управление государственных доходов по городу Атырау сообщает нижеследующее.

            С 11 января 2016 года Республика Казахстан официально вступила в ВТО (Всемирная торговая организация).

           В результате этого Республика Казахстан достигла снижения ставок таможенных пошлин в отношении 3877 товарных позиции. Из них, ввозные таможенные пошлины снижены по 1347 товарным позициям.

           Товары, включенные в перечень изъятий и ввезенные по сниженным таможенным пошлинам являются условно выпущенными товарами в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и не подлежат вывозу из территорий Республики Казахстан на территорию других государств – членов Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Армения, Республика Киргизстан).

           В случае последующей реализации товаров на территорию государств – членов Евразийского экономического союза, таможенная очистка должна происходить по ставкам единого таможенного тарифа.

Так  же доводим до сведения, что налогоплательщик  с 11.01.2016 года выписывает электронный счет-фактуру согласно «Инструкции по организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов Евразийского экономического союза» утвержденный Приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 09.12.2015 года №640а, так же  в порядке, установленном Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77 при:

-реализации товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран;

-реализации ввезенных на территорию РК с территории государств-членов ЕАЭС товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование включены в Перечень;

-при реализации произведенных на территории РК товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС, и наименование которых включены в Перечень;

-вывозе с территории РК на территорию другого государства-члена ЕАЭС в связи с передачей товара в пределах одного юридического лица:

товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран;

товаров, ввезенных на территорию РК с территории государств-членов ЕАЭС.

То есть, каждый последующий контрагент при реализации товаров включенных в Перечень, должен выписывать электронную счет-фактуру указывая данные декларации на товары и заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Ф.328.00), так же данные СТ-1 (сертификат о происхождении товара), если товар произведен в Республике Казахстан.

В связи с этим налогоплательщики должны быть готовы к электронному выписыванию счетов-фактур. Для этого бизнес представители должны иметь электронную цифровую подпись.

Подготовка электронного варианта счет-фактуры началась с 1 июля 2014 года. В информационной системе электронных счет фактур (ИСЭСФ) электронный вариант счет-фактуры  производится на бесплатной основе. Для того, чтобы взять электронную счет-фактуру нужно зарегистрироваться в информационной системе ИСЭСФ  и получить электронную цифровую подпись. Налогоплательщики получают электронный ключ в филиалах Государственной корпорации «Правительство для населения» (бывший Центр обслуживания населения (ЦОН).

По всем возникающим вопрасам можно обратиться в Управление государственных доходов по г.Атырау по телефону 8(7122)451542.

 

И.о. руководителя Отдела администрирования

косвенных налогов в рамках Таможенного союза

УГД по г.Атырау Дармия Даулетиярова


Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников

в Казахстане

         Для специального водопользования из поверхностных источников с изъятием воды из них или без ее изъятия взимается плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников . Уполномоченным государственным органом выдается разрешительный документ для специального водопользования. Специальное водопользование без оформленного разрешительного документа рассматривается как водопользование с превышением фактических объемов забора воды над установленными лимитами. Виды специального водопользования устанавливаются водным законодательством Республики    Казахстан.

        Плательщиками платы являются физические и юридические лица, осуществляющие пользование водными ресурсами поверхностных источников (далее - первичные водопользователи):
1) с применением стационарных, передвижных и плавучих сооружений по механическому и самотечному забору воды из поверхностных и морских вод;

2) с применением гидравлических электростанций;

3) с применением водохозяйственных сооружений для ведения рыбного хозяйства;

4) для нужд водного транспорта;

          Объектами обложения являются:

1) объем воды, забранной из поверхностного водного источника, за исключением:

объема воды, аккумулируемого плотинами и другими подпорными гидротехническими и водорегулирующими сооружениями;

потерь воды на фильтрацию и испарение в каналах, осуществляющих межбассейновую переброску стока, и во внерусловых водохранилищах, осуществляющих регулирование стока, подтвержденных уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда на основании проектных данных водохозяйственных систем;

объема природоохранного и (или) санитарно-эпидемиологического попуска, утвержденного уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

объема вынужденного водозабора в оросительные системы, осуществляемого в целях предотвращения наводнений, затоплений и подтоплений, подтвержденного уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда;

2) объем выработанной электроэнергии;
3) объем перевозок водным транспортом;

2. Плата не распространяется на сплав древесины без судовой тяги, рекреацию, применение землеройной техники, осушение болот.

 

          Ставки платы устанавливаются местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы на основании методики расчета платы, утвержденной уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда. При превышении фактических объемов забора воды над лимитами водопользования, установленными уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда, предусмотренные ставки платы в части такого превышения увеличиваются в пять раз.
          Сумма платы исчисляется плательщиками самостоятельно исходя из фактических объемов водопользования и установленных ставок.
         Плательщики (кроме налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств) уплачивают в бюджет текущие суммы платы за фактические объемы водопользования не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Сумма платы уплачивается в бюджет по месту специального водопользования, указанному в разрешительном документе.
Налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, производят уплату платы в установленные сроки.
         Имеющие подпорные гидротехнические и водорегулирующие сооружения, физические и юридические лица вносят плату за объем перевозок водным транспортом на водных объектах за тонну/километр перевезенных грузов.
         Предприятия теплоэнергетики размер платы за воду, расходуемую  для производства теплоэнергии для жилищно-эксплуатационных и коммунальных нужд, определяют по ставкам, предусмотренным для организаций, оказывающих жилищно-эксплуатационные и коммунальные услуги. Предприятия теплоэнергетики, забирающие воду на технологические нужды для охлаждения агрегатов (возвратное водопотребление) в пределах лимита забора воды, размер платы определяют по ставкам, предусмотренным для организаций, оказывающих жилищно-эксплуатационные и коммунальные услуги. За безвозвратное водопотребление размер платы определяется по ставкам, установленным для промышленных предприятий.
Плательщики платы представляют в органы государственных доходов по месту специального водопользования декларацию.
        Декларация представляется плательщиками платы ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
Налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, декларацию по плате не представляют.
До представления в налоговый орган декларации заверяются в региональном органе уполномоченного государственного органа в области использования и охраны водного фонда.

 

Бокаева Ж.Т.

главный специалист  отдела администрирования

непроизводственных платежей УГД по г.Атырау


Возврат уплаченных сумм государственной пошлины

Согласно ст..548 Налогового Кодекса Республики Казахстан уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случаях, если пошлина внесена в большем размере, чем это требуется по настоящему Кодексу (за исключением случаев уменьшения истцом своих требований); заявление (жалобы) возвращено или отказано в его (ее) принятии, а также отказа нотариусов или уполномоченных на то лиц в совершении нотариальных действий;     производство по делу прекращено или иск оставлен без рассмотрения, если дело не подлежит рассмотрению в суде, а также когда истцом не соблюден установленный для данной категории дел порядок предварительного разрешения спора либо когда иск предъявлен недееспособным лицом; лица, уплатившие государственную пошлину, отказались от совершения юридически значимого действия или от получения документа до обращения в орган, совершающий данное юридически значимое действие; а также в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Заявление о возврате уплаченной государственной пошлины рассматривается налоговым органом после получения от налогоплательщика документа соответствующего органа, являющегося основанием для возврата государственной пошлины, а также документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, если указанные документы представлены в налоговый орган до истечения трехлетнего срока со дня зачисления суммы государственной пошлины в бюджет.

Возврат уплаченной в бюджет суммы государственной пошлины, производится налоговыми органами по месту ее уплаты с соответствующего кода бюджетной классификации, на который была зачислена сумма государственной пошлины, в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи налогового заявления на возврат.

После осуществления возврата суммы государственной пошлины налоговым органом направляется уведомление об исполнении судебного решения налогоплательщику и (или) государственному учреждению.

 

 

Гл. специалист отдела учета и анализа  УГД ПО Г.Атырау К.С. Амангалиева

тел: 45-15-49


   Департамент государственных доходов по Атырауской области сообщает о проведении квалификационного экзамена для претендентов на получение аттестата специалиста по таможенному декларированию 28 - 29сентября 2016г. в 10-00ч. в здании бывшего Учебно-методического центра, расположенного по адресу г. Атырау, ул. Абая 8.

По вопросам, относительно проведения экзамена обращаться по тел. 35-41-35, 35-42-09(вн.334).


Плательщики  государственной пошлины, порядок уплаты и возврата уплаченных сумм.

      

       Государственная пошлина является  обязательным платежом, взимаемый за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными государственными органами. К юридически значимым действия приравниваетсявыдача документов.Физические и юридические лица, обращающиеся по поводу совершения юридически значимых действий и (или) выдачи документов в уполномоченные государственные органы являютсяплательщиками государственной пошлины. 

1. Государственная пошлина взимается:

1) с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа,

заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража, третейского суда и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов;

2) за совершение нотариальных действий, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов;

3) за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записей актов гражданского состояния;

4) за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительства и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы;

5) за выдачу на территории Республики Казахстан визы к паспортам иностранцев и лиц без гражданства или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан;

6) за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан;

7) за регистрацию места жительства;

8) за выдачу (переоформление) удостоверения охотника (дубликата удостоверения охотника);

9) за выдачу разрешений на ввоз и вывоз редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и осетровых рыб, а также их частей и дериватов;

10) за выдачу документов, удостоверяющих личность;

11) за выдачу разрешений на приобретение, хранение или хранение и ношение, перевозку гражданского, служебного оружия и патронов к нему;

11-1) за выдачу заключений на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан гражданского, служебного оружия и патронов к нему;

11-2) за выдачу направления на комиссионную продажу гражданского, служебного оружия и патронов к нему;

12) за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального оружия, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно);

13) за проставление уполномоченными Правительством Республики Казахстан государственными органамиапостиля на официальных документах, совершенных в Республике Казахстан, в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан;

14) за выдачу водительских удостоверений, удостоверений тракториста-машиниста, свидетельств о государственной регистрации механических транспортных средств, государственных регистрационных номерных знаков, международного сертификата технического осмотра и его дубликата;

15) за совершение уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности юридически значимых действий.

16) за выдачу удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и его дубликата;

17) за выдачу удостоверения личности моряка, мореходной книжки Республики Казахстан и профессионального диплома.

Государственная пошлина уплачивается наличными деньгами путем перечисления через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Государственная пошлина зачисляется по месту совершения юридически значимых действий и (или) выдачи документов уполномоченными государственными органами или должностными лицами.

 Уплаченная сумма государственной пошлины подлежит возврату частично или полностью в случаях:

если государственная пошлина внесена в большем размере, чем это требуется по Кодексу, за исключением случаев уменьшения истцом своих требований;

 передачи дела в арбитраж;

окончания дела мировым соглашением сторон, соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в судах первой и апелляционной инстанций - в полном объеме, в суде кассационной инстанции - в размере 50 процентов от суммы, уплаченной при подаче ходатайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке;

Государственная пошлина не возвращается в случаях:

1) отказа истца от иска;

2) уменьшения истцом своих требований;

2-1) отмены судебного приказа.

Как  производится  возврат государственной пошлины и какие документы необходимы для возврата.

 Возврат уплаченной в бюджет суммы государственной пошлины производится управлением государственных доходов на банковский счет налогоплательщика на основании его налогового заявления с приложением платежного документа об уплате суммы государственной пошлины, а также документа соответствующего органа, являющегося основанием для ее возврата.

Возврат уплаченной в бюджет суммы государственной пошлины, производится управлением государственных доходов по месту ее уплаты с соответствующего кода бюджетной классификации, на который была зачислена сумма государственной пошлины.Документы на возврат суммы государственной пошлины должны быть представлены вуправление государственных доходов  до истечения трехлетнего срока со дня зачисления суммы государственной пошлины в бюджет.

 

Ж.Т.Бокаева,

главный специалист  отдела администрирования

непроизводственных платежей


Для сведения недропользователей

В связи с внесением изменений в статью 342 Налогового кодекса, введённых в действие с 01.01.2016 года, в части обложения НДПИ на подземные воды, для заполнения приложения 3 формы 590.00 «Декларация по НДПИ» необходимо учесть следующее.

В строке 590.03.001 указывается объем добытой подземной воды за налоговый период в кубических метрах, для которого предусмотрена ставка отраженная в строке 590.03.003.При этом в строке 590.03.003«Ставка» указывается размер % от установленной ставки, в случае если к указанному в строке 590.03.001 объему предусмотрена ставка в размере 1 МРП, то в строке 590.03.003  указывается цифра 1.

В строке 590.03.004 «НДПИ» указывается сумма НДПИ определенная как произведение соответствующих строк 590.03.001 и 590.03.003, и МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующем на 1 января соответствующего финансового года. Итоговая сумма строки 590.03.014 переносится в строку 590.00.001 формы 590.00.

 


О введении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан отходов и лома черных металлов

Департамент государственных доходов по Атырауской области сообщает следующее.

Согласно приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 2 августа 2016 года №588 «О введении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан отходов и лома черных металлов», введен Запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан отходов и лома черных металлов (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204), за исключением отходов и лома легированной стали, в том числе коррозионностойкой стали (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0, 7204 21 900 0) и прочей (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 29 000 0).

Таким образом, на сегодняшний день допускается:

- вывоз лома и отходов цветных металлов в любые страны любым видом транспорта;

- вывоз лома и отходов легированной стали, в том числе коррозионностойкой и прочей стали (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204211000,
7204 21 900 0, 7204 29 000 0), а также рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7302, 8607) в страны Европейского союза, любым видом транспорта;

- вывоз лома и отходов черных металлов (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204), в том числе коррозионностойкой и прочей стали (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 1000,7204219000,7204290000), а также рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7302, 8607) в страны Евразийского экономического союза только железнодорожным и морским транспортом.

 

А.Тойбазарова,

Руководитель Управления администрирования

косвенных налогов

тел. 451788

 


О наличии ценовой информации на сайте КГД МФ РК

 

Департамент государственных доходов по Атырауской области доводит до сведения всех заинтересованных лиц о том, что согласно статье 64 Таможенного кодекса Таможенного союза, таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, определяется, если товары фактически пересекли таможенную границу, и такие товары впервые после пересечения таможенной границы помещаются под таможенную процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита.

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможенным органом в рамках проведения таможенного контроля как до, так и после выпуска товаров, в том числе с использованием системы управления рисками.

Порядок осуществления контроля таможенной стоимости товаров устанавливается решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 №376.

По результатам осуществления контроля таможенной стоимости товаров таможенный орган принимает решение о принятии заявленной таможенной стоимости товаров либо решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров. При осуществлении контроля таможенной стоимости товаров может быть использована информация, имеющаяся в распоряжении таможенного органа.

     Информация может быть получена таможенным органом любым не запрещенным законодательством государств-членов Союза способом, в том числе с использованием сети Интернет.

      Для достижения объективности результатов контроля должна использоваться информация, которая имеет максимально возможный сопоставимый вид с условиями анализируемой сделки.

  В связи с чем, Департамент государственных доходов по Атырауской области информирует о наличии ценовой информации о товарах, в общем доступе на сайте Комитета государственных доходов МФ РК (далее – КГД) во вкладке «Таможенное администрирование».

Порядок действий входа на сайт КГД МФ РК:

В поле адреса обозревателя Интернета введите адрес сайта КГД МФ РК http://kgd.gov.kz/ru

 После входа пользователю отображается окно «Официальный интернет ресурс КГД МФ РК» → далее, в основном окне выбрать пункт «Деятельность» → «Таможенное администрирование» → «Таможенный контроль» → «Ценовая информация», где  в формате Excel отображается ценовая информация.

Управление товарной номенклатуры и таможенной стоимости

ДГД по Атырауской области

Тел.8 (7122)32-32-34

 


Решение Совета Евразийской экономической комиссии №101 от 18 октября 2016 года «О внесении изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза»

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) основана на международной Конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС), администрируемой Всемирной таможенной организацией (ВТамО). Конвенция включает в себя товарную номенклатуру, которая используется почти всеми странами мира в качестве основы для построения национальных тарифов и статистических номенклатур.

Конвенция о ГС, называемая «языком международной торговли», используется для упрощения и ускорения оборота товаров.

Постоянно меняющая структура международных товаропотоков, появление новых товаров, эволюция потребностей таможенных служб и других пользователей ГС

Поэтому ВТамО ведет постоянную работу по пересмотру этого инструмента и каждые пять лет утверждает новое издание номенклатуры ГС.

С 2012 года по 2017 год действовала ТН ВЭД ЕАЭС, основанная на пятом издании ГС, вступившая в силу на таможенной территории ЕАЭС с 1  января 2012 года.

С 1 января 2017 года вступает в силу ТН ВЭД ЕАЭС, основанная на шестом издании ГС.

Изменения внесенные в ГС в 2017 году, содержат 233 поправки, из которых 85 поправок касаются товаров агропромышленного сектора, 45 – продукции химической промышленности, 13 – продукции деревопереработки, 15 – продукции текстильной промышленности, 6 – недрагоценных металлов, 25 – машиностроения, 18 –транспортных средств, и 26 – иных отраслей промышленности.

Основная часть этих изменений явилась результатом включения в номенклатуру ГС положений, отражающих необходимость контроля за международной торговлей товарами, имеющими значение для решения социальных вопросов (например, обеспечение продовольственной безопасности) и защиты окружающей природной среды.

ТН ВЭД ЕАЭС основанный на шестом издании ГС опубликован на официальном сайте ЕЭК «www.eurasiancommission.org» и на сайте КГД МФ РК «http://kgd.gov.kz».

Также на сайте КГД МФ РК переходные таблицы, в которых устанавливаются соответствия между кодами нынешней редакции ГС и кодами новой редакции. В переходные таблицы включены соответствия только для кодов товаров, в отношении которых произошли изменения в связи с введением шестого издания ГС.

 


 

Об изменениях в Закон РеспубликиКазахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» порядка исчисления налога на имуществ и земельного налога физических лиц с 01.01.2017г.

 

В соответствии с внесенными изменениями, исчисление земельного налога и налога на имущество физических лиц будет производиться  налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

При этом уплата в бюджет налогов будет производиться не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Таким образом, сумму исчисленного за 2017год земельного налога и налога на имущество  физические лица должны будут уплатить в срок, не позднее 1 октября 2018г.

Определен новый порядок информирования физических лиц об исчисленных налоговыми органами суммах налоговых обязательств по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства путем:

1) размещения на интернет-ресурсах налоговых органов; 

2)  указания в документах, применяемых для расчетов  поставщиком коммунальных услуг;

3) направления на адреса электронной почты налогоплательщика;

4) направления СМС-сообщения на номера сотовых телефонов,  представленные   налогоплательщиком.

Для этих целей с 1 января 2017 года налогоплательщикам дано право представить в органы государственных доходов сведения о своих номерах телефонов и адресах электронной почты.

Установлен новый вид уведомления о наличии налоговой задолженности физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, которое подлежит направлению налогоплательщику в срок не позднее тридцати рабочих дней до даты обращения налогового органа в суд с заявлением о вынесении судебного приказа или иска о взыскании сумм налоговой задолженности за счет имущества налогоплательщика.

Определены нормы о порядке доставки уведомлений и об определении даты вручения уведомлений, согласно которого, получение уведомлений физическими лицами в виде государственной услуги будет производиться через Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

При этом такое уведомление о сумме исчисленных налогов за отчетный налоговый период подлежит получению физическим лицом в период, начиная с 15 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Уведомления, направленные  заказными письмами, должны быть доставлены АО «Казпочта»  в течение 10 рабочих дней с даты отметки о приеме почтовой связи.

 

Кроме того, С 01.01.17г. не будут освобождаться от уплаты налога на имущество военнослужащие срочной службы на период прохождения службы или  учебы.

Не будут облагаться налогом на имущество физических лиц объекты незавершенного строительства.

Внесены изменения в статью, предусматривающую льготы по налогам, в соответствии с которым и инвалиды III группы будут освобождаться от уплаты налога на имущество в пределах 1500-кратного размера МРП от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности (по аналогии с земельным налогом с физических лиц).

 

Руководитель

отдела непроизводственных платежей

ДГД по Атырауской области

Гулжан Катаевна Кабдрахманова

тел. 318432


УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

 

           Напоминаем, что 15 февраля 2017 года истекает срок сдачи    налоговой отчетности  за 4 квартал  2016 года и    расчету сумм текущих платежей по налогу на имущество, который представляется не позднее 15 февраля отчетного налогового периода за  2017 год:

 1. Декларации по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00), сдают индивидуальные предприниматели и юридические лица, состоящие на учете как плательщики  налога на добавленную стоимость;
 2. Декларации по  индивидуальному подоходному и социальному налогу (форма 200.00) ;
 3. Декларации по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу (форма 710.00), плательщиками которой являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по оказанию следующих услуг: зала игровых автоматов, тотализатора, букмекерской конторы, по бильярдным столам и по игровым дорожкам (боулинг);  
 4. Декларации по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00), которые имеют следующие объекты обложения: выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, размещенных отходов производства и потребления а также по передвижным источникам загрязнения (таксисты, арендодатели автотранспорта).

 

Управление государственных доходов по г.Атырау

 

Тел. 451541

 


 

По представлению налоговой отчетности по ФНО 200.00 и 210.00

 

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан для руководства в работе сообщает, что Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» внесены изменения в статьи 67, 162 и 364 Налогового кодекса со сроком введения в действие с 1 января 2017 года.

Вместе с тем, приказом Министра финансов Республики Казахстан                от 31 октября 2016 года №579 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 587 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления» декларация по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и социальному налогу по гражданам изменена в декларацию по ИПН и социальному налогу и дополнена приложением по отражению информации об исчислении налогов и других обязательных платежей в бюджет с доходов иностранцев и лиц без гражданства, т.е. формы 200.00 и 210.00 объединены в единую форму декларации по ИПН и социальному налогу (ФНО 200.00), которая вводятся в действие с 1 июля 2017 года.

В этой связи, в настоящее время проводится работа по внесению изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 587 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления» (далее – Приказ) в части изменения срока введения объединенной ФНО 200.00 и правил ее составления.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», если в самом нормативном правовом акте указано, что какая-либо его норма права применяется на основе дополнительного нормативного правового акта, то эта норма применяется в соответствии с основным и дополнительным нормативным правовым актом.

До принятия дополнительного нормативного правового акта действуют нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения.

В связи с вышеизложенным, до вступления в силу изменений в Приказ в целях исполнения обязательств налоговых агентов по представлению налоговой отчетности по гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства, представление ФНО 200.00 и 210.00, утвержденных Приказом, будет признаваться исполнением обязательств налоговых агентов в соответствии со статьей 584 Налогового кодекса.

При исполнении налоговых обязательств после вступления в силу изменений в Приказ, объединенная ФНО 200.00 будет представляться только теми налогоплательщиками, которыми еще не представлены налоговые отчетности, следовательно, данное обязательство не распространяется на налоговых агентов, которыми уже представлены налоговые отчетности по формам 200.00 и 210.00.

 

Подготовлено по материалам  Комитета государственных доходов МФ РК

 


       Таможенный пост «Ак Жайык – Центр таможенного оформления» ДГД по Атырауской области с 23 января 2017 года переехал в здание Департамента государственных доходов по Атырауской области, находящееся по адресу: г. Атырау, просп.Азаттык, 94 А.

Таможенный пост «Ақ Жайық – Центр таможенного оформления» оказывает государственную услугу по таможенной очистке товаров и транспортных средств, ввозимых на таможенную территориюи вывозимых с таможенной территории Таможенного Союза.

Для ускорения таможенного оформления и прозрачности информирования при таможенной очистке товаров и транспортных средств, для участников внешнеэкономической деятельности, таможенных представителей выделено место и установлено табло со справочной ценовой информацией о таможенной стоимости товаров в режиме онлайн.  

ДГД по Атырауской области


Сроки предоставления уведомлений в органы государственных доходов отдельными категориями налогоплательщиков

 

Управление государственных доходов по городу Атырау напоминает, что приближается срок представления, уведомления в налоговые органы представляемые лицами, заключившие сделки о получении денег и иного имущества от иностранных источников на следующие цели:

оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;

         изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов (за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях), а также распространение и размещение их результатов;

         сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях.

         Согласно приказу №553 от 19.10.2016 года утверждены Правила и сроки, а также форма уведомления физическими и юридическими лицами и и (или) структурными подразделениями юридического лица органов государственных доходов о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.

Срок представления отчетности ф.017.00 - в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения сделки; формы 018.00 –ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, до полного расходования полученных денег и (или) имущества.

 

А.Галимов, заместитель руководителяУправления государственных доходов

по г. Атырау          


 

Департамент государственных доходов по Атырауской области сообщает

         Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 января  2017 года №12  внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования».

         Согласно данного приказа сокращен список провозимых через границу личных вещей, где исключены из  списка такие товары, как одежда и предметы одежды, постельные принадлежности, ковры и прочие текстильные напольные покрытия,головные уборы,       обувь, изделия из кожи, туалетные принадлежности и парфюмерно-косметические изделия, продукты питания,ювелирные изделия.

         По установленному новому порядку,

         1. В зависимости от характера и количества, а также  частоты перемещения ввозимых физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже на таможенную территорию Таможенного союза, к товарам для личного пользования относятся товары, если:

         1) их количество не превышает следующие показатели:

         изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС - 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

         мобильный телефон - 2 (две) единицы на человека;

         планшет - 2 (две) единицы на человека;

         портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) - 1 (одна)  единица на человека;

         ювелирные изделия - 5 (пять) предметов на человека;

         велосипед - 1 (одна) штука на человека;

         детская коляска - 1 (одна) штука на человека;

         2) частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не превышает 1 (один)  раз в месяц.

         2. Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза, любым способом, если их количество превышает 1 (одну) единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

         3. Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).

Приказ официально опубликован в газетах «ЕгеменҚазақстан», «Казахстанская правда» 9 февраля 2017 года и введен в действие 14 февраля 2017 года.


 

Механизмы сохранения бизнеса.

С момента, когда в Казахстане был принят первый Закон «О банкротстве» в 1992 году и до недавнего времени банкротство предприятия всегда означало финансовый крах, продажу имущества с «молотка», неизбежную ликвидацию бизнеса. И, не предусматривала возможность прекратить банкротство, а уж тем более избавиться от статуса банкрота.

Ситуация получила шанс на исправление, когда Национальной комиссией по модернизации в рамках реализации Плана Нации «100 конкретных шагов» одобрены подходы по сохранению бизнеса.

Предложенные инициативы реализованы в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства»,подписанном Главой государства в ноябре 2015 года.

Так, предприятие-банкрот может свернуть процедуру банкротства и перейти в статус реабилитируемого. Для этого требуется разработать план реабилитации, согласовать его с кредиторами и направить заявление в суд. На основании решения суда банкротство будет прекращено, а к предприятию применены реабилитационные меры в рамках разработанного плана. Это могут быть любые, непротиворечащие действующему законодательству мероприятия: отсрочка или рассрочка погашения задолженности, оптимизация производства и структурных подразделений предприятия, привлечение новых инвестиций и т.д.

Стоит отметить, что реабилитационная процедура не является панацеей для избавления от финансовых трудностей, однако, у еще вчерашнего банкрота появляется реальная возможность в течение пяти лет поправить свое пошатнувшееся положение и вернуться к обычной деятельности.

Кроме того, на любой стадии банкротства можно заключить мировое соглашение с кредиторами и избежать ликвидации. До заключения мирового соглашения обязательно должны быть произведены расчеты в полном размере по социальным требованиям – это возмещение ущерба за причиненный вред жизни и здоровью, алименты и заработная плата.

Заключение мирового соглашения влечет прекращение банкротства и возврат к обычной деятельности.

Также, новым Законом бизнесу предлагается еще один способ выйти из затруднительного финансового положения, минуя банкротство.

Это новелла в казахстанской системе несостоятельности – процедура урегулирования неплатежеспособности.

Известно, что образование задолженности в установленных Законом размерах и сроках дает право кредитору обратиться в суд с заявлением о признании предприятия банкротом. Однако в этом случае неплатежеспособный должник также вправе обратиться в суд с заявлением о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности. И тут есть свои преимущества.

На основании решения суда о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности прекращается начисление неустойки по всем видам задолженности, а кредиторам запрещено обращаться в суд о признании должника банкротом.

Тем временем должнику предоставляется 2 месяца для разработки с кредиторами соглашения об урегулировании неплатежеспособности, в котором оговаривается на каких условиях и в какие сроки должник исполнит свои обязательства перед кредиторами. Допускается участие третьих лиц. При этом кредиторы со своей стороны предпринимают встречные шаги в рамках соглашения. Это может быть отсрочка или рассрочка исполнения обязательств, уступка прав требования, полное или частичное прощение долга, списание неустойки (пени, штрафов), уменьшение размера вознаграждения по полученным кредитам (займам) и т.д.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что казахстанская система несостоятельности стремится в этот сложный экономический период предоставить субъектам бизнеса дополнительные возможности преодоления последствий кризисных явлений.

                                                                                                                                             Главный специалист управления по работе с задолженностью

ДГД по Атырауской области Досхожаева М.


Корректировка базовых налоговых ставок земельного налога

 

В целях налогообложения все земли рассматриваются в зависимости от их целевого назначения и принадлежности к следующим категориям:

      1) земли сельскохозяйственного назначения;

      2) земли населенных пунктов;

      3)земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения (далее - земли промышленности);

Плательщиками земельного налога являются физические и юридические лица, имеющие объекты обложения:

1) на праве собственности;

2) на праве постоянного землепользования;

3) на праве первичного безвозмездного временного землепользования.

Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых земельных участков) устанавливаются в расчете на один квадратный метр площади в следующих размерах:


п/п

Категория
населенного
Пункта

Базовые ставки налога на земли населенных
пунктов, за исключением
земель, занятых жилищным фондом, в том числе строениями и
сооружениями при нем (тенге)

Базовые ставки налога на земли, занятые жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем (тенге)

5

Атырау

8,20

0,58

Местные представительные органы на основании проектов (схем) зонирования земель, проводимого в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан, имеют право понижать или повышать ставки земельного налога не более чем на 50 процентов от базовых ставок земельного налога, установленных статьями 379, 381 и 383 Налогового Кодекса.

Решением Атырауского городского маслихата от 19 ноября 2015 года №309 был утвержден проект  (схемы) зонирования земель для целей налогообложения с корректировкой базовых ставок земельного налога за исключением земель, выделенных (отведенных) под автостоянки (паркинги), автозаправочные станции и занятых под казино, который выглядит следующим образом:

Номер зоны

Поправочные коэффициенты к базовым налоговым ставкам

Наименование и номера кварталов входящих в зону

І

1,5

Кварталы № 013, 014, 016, 030, 031, 032, 011, 012, 004, 015, 024, 025, 007, 010, 019, 002, 003, 028, 029, 032, 033, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 005, 006, 008, 009, 020, 021, 023, 026, 027, 043, 044, 045, 001, 004, 034, 046, 047, 048, 049, 059, 060

Всю территорию города в границах Генерального плана развития города, мкр. Нурсая, п. Балыкшы, мкр. Лесхоз, мкр. Кокарна, Ширина, Акжайык, Водниково, Мирный, Перетаска, п. Жумыскер, мкр. Оркен, с. Ракуша,         мкр. Балауса, с. Геолог и Бирлик, мкр. Мирас и Мунайшы

ІІ

1,3

Кварталы №034, 035, 038, 039, 041, 042, 045, 046 и часть 001, 002

Все промышленные и линейные объекты

ІІІ

1,0

с. Аксай, Акжар, Атырау, Дамба, Еркинкала, Жанаталап, Курмангазы, Томарлы, Бесикти, Аспа, Таскала, Зарослый, Талгайран

Так например, ТОО «Бірлік» на землю расположенной в с. Геолог  размером площади 1000 кв.м. исчисляет земельный налог по следующий формуле: 1000кв.м.*8,2 (базовая налоговая ставка)*1,5(коэффициент) =12 300 тенге

Юридические лица, осуществляющие деятельность в социальной сфере и автономных организаций образования при исчислении налога к соответствующим ставкам применяют коэффициент 0.

Технологические парки при исчислении земельного налога по земельным участкам, выделенным для осуществления основного вида деятельности, предусмотренного Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, к соответствующим ставкам земельного налога применяют коэффициент 0,1.

Согласно решению Атырауского городского маслихата Атырауской области от 13 декабря 2011 года № 319 увеличен базовые ставки налога на земли, выделенные под автостоянки (паркинги) по городу Атырау в десять раз.

 

Тажаяков Ислам, главный специалист

отдела администрирования юридических лиц

УГД по г. Атырау 45-18-66

 


Антикоррупционные шаги

 

Как мы знаем, в части усиления борьбы с коррупцией был принят Закон «О противодействии коррупции». Органы государственных доходов и должностные лица в соответствии с законом в пределах своей компетенции обязаны вести борьбу с коррупцией. Приоритетом нашей работы является неукоснительное соблюдение госслужащими принципа нулевой терпимости к коррупции, а также стандартов этического поведения.

Управлением государственных доходов по г. Атырау (далее- Управление) оказываются 34 государственных услуг, из которых в электронном виде можно получить 22 услуги. Таким образом, более 65% услуг налогоплательщики могут получить в электронном виде, со своего дома или офиса, не приходя в Управление, а также через веб-портал «электронного правительства» и (или) Государственную корпорацию.

Кроме того, по каждой услуге должны соблюдаться  сроки ее оказания, например, уведомление о регистрации индивидуального предпринимателя в течении 1 рабочего дня, представление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по истечении двух рабочих дней, тем самым отпадает необходимость поиска налогоплательщиками «альтернативных» путей решения.

Также с 1 мая упрощается порядок постановки на НДС, подать заявление можно через «Кабинет налогоплательщика», на портале «электронного правительства»,  через Центры оказания услуг в Управлении. Возможность обработки налогового заявления о регистрационном учете по НДС в электронном виде позволила исключить перечень подтверждающих документов, подлежащих предоставлению одновременно с налоговым заявлением (документы, подтверждающие сложившееся превышение, и подтверждение место нахождения) и сократить срок оказания государственной услуги до одного рабочего дня.

Все вышеуказанные меры приводят к минимизации контактов работников управления государственных доходов с налогоплательщиками, снижается риск злоупотреблений и коррупционных проявлений.

 
 

                                                                   зам. руков. УГД по г.Атырау    

Э.Сисенова  
                                               
        

тел.45-15-11


 

Порядок контроля таможенной стоимости товаров

 

Департамент государственных доходов по Атырауской области доводит до сведения участников внешнеэкономической сделки, что согласно статье 64 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного союза, определяется, если товары фактически пересекли таможенную границу и такие товары впервые после пересечения таможенной границы помещаются под таможенную процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита. Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможенным органом в рамках проведения таможенного контроля как до, так и после выпуска товаров, в том числе с использованием системы управления рисками.

Порядок осуществления контроля таможенной стоимости товаров устанавливается решением Комиссии таможенного союза от 20.09.2010 №376.

Статьей 69 Таможенного кодекса Таможенного союза установлено, что в случае обнаружения таможенным органом при проведении контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска признаков, указывающих на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо заявленные сведения должным образом не подтверждены, таможенный органпроводит дополнительную проверку в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза.При этом декларантом либо уполномоченным представителем, предоставляется в орган государственных доходов обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов по выбранному плательщиком способу обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предусмотренных статьей 144 Кодекса РК «О таможенном деле в РК».

При проведении дополнительной проверки могут быть запрошены дополнительные документы для подтверждения заявленных сведений по таможенной стоимости товаров.

Примерный перечень дополнительных документов и сведений, которые могут быть запрошены таможенным органом при проведении дополнительной проверки, приведён в приложении №3 к Порядку контроля таможенной стоимости, утвержденных решением Комиссии Таможенного союза №376 от 20.09.2010 г., но при этом конкретный перечень определяется должностным лицом с учетом выявленных признаков недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости оцениваемых товаров, а также с учётом условий и обстоятельств рассматриваемой сделки, физических характеристик, качества и репутации на рынке ввозимых товаров.

   По результатам проведения дополнительной проверки по таможенной стоимости должностным лицом подразделения Департамента государственных доходов принимается одно из следующих решений в отношении таможенной стоимости товаров:

1) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров, где осуществляется возврат сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;

2) о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров.

В случаях принятия должностным лицом подразделения Департамента государственных доходов решения о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов перечисляется в государственный бюджет.

             

              По всем интересующимся вопросам контроля таможенной стоимости можно обратиться в Управление товарной номенклатуры и таможенной стоимостиДепартамента государственных доходов поАтырауской области по телефону 8 (7122) 32-32-34.

 

Руководитель Управления товарной номенклатуры

 и таможенной стоимости

Жумашева Л.К.

 


 

Атырауским городским маслихатом

принято  решение о повышении ставки

 

         В соответствии с пунктом 5 статьи 386 Кодекса Республики Казахстан № 99-IV от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) местные представительные органы на основании предложений местных исполнительных органов имеют право повышать базовые ставки земельного налога, установленные статьей 378 Налогового Кодекса, не более чем в десять раз на неиспользуемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения.

       В связи с этим, решением № 77 от  03.11.2016 г.  Атырауским городским маслихатом принято  решение повысить ставки единого земельного налога и базовые ставки земельного налога в десять раз на неиспользуемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения в городе Атырау.

 

         Управление  государственных доходов  по г.Атырау

 


Об уплате лицензионного сбора на алкогольную продукцию

 

Управление государственных доходов по городу Атырау сообщает, согласно пункту 3 статьи 472 Закона РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) плательщики, получившие лицензию на осуществление видов деятельности по хранению и оптовой и (или) розничной реализации алкогольной продукции, уплачивают сумму сбора ежегодно до 20 июля текущего года, за исключением первого года осуществления деятельности в соответствующей сфере.

Лицензионный сбор оплачивается  для каждого объекта деятельности, и для оптовой реализации составляет 200 МРП, а для розничной реализации в связи административно-территориальной единице делятся на:

 • В городах областного значения – 100 МРП (226900 тенге);
 • В сельских округах – 30 МРП (68070 тенге).

Сбор за лицензию уплачивается на КБК 105402.

 

Относительно административной ответственности за неуплату ежегодного лицензионного сбора

Неуплата ежегодного лицензионного сбора в сроки и размерах, которые установлены Налоговым кодексом, влечет административную ответственность, по части 8 статьи 282 КоАП РК с наложением административного штрафа и приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности.

Уточнения по списку налогоплательщиков, не уплативших лицензионные сборы на 2016 год и дополнительную информацию можно получить в Отделе администрирования акцизов Управлении государственных доходов по городу Атырау (27-кабинет) или по телефону 45-15-01.


ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

 

Согласно статьи 478  Кодекса Республики Казахстан  «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 99-IV от 10 декабря 2008г., плательщиками платы являются физические и юридические лица, получившие земельный участок во временное возмездное землепользование (аренду).

На оснавании статьи 481 Налогового кодекса,сумма платы исчисляется на основании договоров временного возмездного землепользования, заключенных с уполномоченным государственным органом по земельным отношениям.

Расчет сумм текущих платежей представляется плательщиками платы не позднее 20 февраля отчетного налогового периода.

Лица, заключившие договор о временном возмездном землепользовании после начала налогового периода, представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения договора.

 Согласно  пунктов 1 и 2 статьи 272 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»,за непредставление налогоплательщиком в орган государственных доходов налоговой отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, предусмотрено административное наказание.

    Юридические лица и индивидуальные предприниматели при составлении отчета ф.851.00 должны указать полные и достоверные данные.

       Однако, имеються случаи допущение нарушении при заполнении отчета налогоплательщиками, которые в свою очередь не указывают полную информацию в приложении, что приводить к нарушению налогового законодательства.

       Приложение к ф.851.00 предусмотрено для отражения информации об исчисленной сумме платы за пользование земельными участками по каждому земельному участку предоставленное во временное возмездное землепользование.

При заполнений приложений к форме 851.01 должны указываться, соответствующая категория земельного участка согласно земельному законодательству, кадастровый номер земельного участка, срок действия договора аренды, вид целевого использование земельного участка, количество дней пользования земельными участками в налоговом периоде, общая площадь земельного участка согласно договора аренды земельного участка в соответствующей единице измерения, ставка платы за пользование земельными участками, сумма исчисленной платы за пользование земельными участками подлежащая уплате в бюджета.

При неправильном или неполном заполнении отчета, формируется и направляется уведомлениеоб устранении нарушений, выявленных органами  государственных доходов по результатам камерального контроля согласно пункт 2 статьи 587 налогового кодекса.  Уведомление исполняется налогоплательщиком в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения). При нарушений срока исполнения уведомления, установленный законодательными актами Республики Казахстан, предусмотрено административного наказание согласно пункт 1 и 2 статьи 288 КоАП РК.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают суммы платы не позднее 25 февраля отчетного налогового периода

 

Н. Орунбаева, гл.специалист отдела  администрирования  непроизводственных  платежей УГД по г.Атырау

 тел.451374

 


Уважаемые налогоплательщики!

Приглашаем Вас на семинары в гг.Астана и Алматы по темам:

 1. Налогообложение нерезидентов
 2. Основные ошибки налогоплательщиков при работе в электронной системе счетов-фактур. Пошаговая работа в Информационной системе ЭСФ. Виртуальный склад
 3. Новое в Таможенном кодексе союза. ИС Астана-1
 4. Соглашения об избежании двойного налогообложения и их применение(англ/рус)
 5. Требования Программы борьбы с размыванием налоговой базы ОЭСР (рекомендации BEPS)(англ/рус)
 6. Электронные счета  фактуры. Мониторинг крупных налогоплательщиков
 7.  Казахстанские правила против уклонения от налогообложения (трансфертное ценообразование, тонкая капитализация, контролируемая иностранная компания) - 2 дня (англ/рус)
 8.  Трансфертное ценообразование. Теория и практика (+судебная), КГД МФ РК
 9. Налогообложение недропользователей. Cпециальные экономические зоны  (англ/рус)
 10. Обязательное социальное медицинское страхование с 1 июля 2017 года

 

Заявки просим отправить на электр.адрес  seminar@iriska.kz, факс 8727-395-33-98

 

Справки по тел.: 8 727-392-28-37, 8727 395-33-98, 8727-392-28-47

Галия 87015120524

Айгуль 87011432518

Салтанат 87012123420


Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 26-VІ в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» внесены поправки, согласно которым с 1 июля 2017 года рассмотрение жалоб на уведомление о результатах налоговой/таможенной проверки (далее – жалобы) будет осуществляться уполномоченным органом - Министерством финансов Республики Казахстан.

При этом, данный порядок применяется в отношении жалоб, подаваемых налогоплательщиком (налоговым агентом), а также участником внешнеэкономической деятельности начиная с 1 июля 2017 года.

 

Памятка

о праве подачи жалобы на результаты таможенной проверки

настоящая памятка содержит информацию об основных требованиях к подаче жалобы на результаты таможенной проверки в уполномоченный орган в сфере таможенного дела

(Министерство финансов Республики Казахстан)

 

При несогласии с результатами таможенной проверки у Вас есть право обжаловать ее результаты в суд или подать жалобу на уведомление о результатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений (далее – уведомление) в уполномоченный орган в сфере таможенного дела (глава 19 Таможенного кодекса).

Жалоба в суд подается в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Жалоба подается в уполномоченный орган в сфере таможенного дела в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления(статья 175 Таможенного кодекса).

Жалоба подается в письменной форме и подписывается лицом, подавшим жалобу, либо его представителем (статья 176 Таможенного кодекса).

 

В жалобе должны быть указаны:

1) дата подписания жалобы;

2) наименование уполномоченного органа в сфере таможенного дела, в который подается жалоба;

3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование лица, подающего жалобу, его место жительства (место нахождения);

4) идентификационный номер;

5) наименование органа государственных доходов, выставившего уведомление;

6) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования, а также сведения, подтверждающие данные обстоятельства;

7) перечень прилагаемых документов.

В жалобе могут быть указаны иные сведения, имеющие значение для рассмотрения жалобы (статья 176 Таможенного кодекса).

 

К жалобе прилагаются:

1) копия акта и обжалуемого уведомления;

2) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывает свои требования лицо, подавшее жалобу;

3) иные документы, имеющие отношение к делу (статья 176 Таможенного кодекса).

            Копия жалобы должна быть направлена в таможенный орган, который выставил уведомление (статья 175 Таможенного кодекса).

            Подробная информация о порядке рассмотрения жалобы и образец жалобы размещены на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан www.kgd.gov.kz.

 

Юридическое управление

А.Карабалина, Тел.318422

 


 

Порядок выдачи карточек обеспечения

уплаты таможенных пошлин, налогов.

 

Для регистрации обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов плательщик в зависимости от выбранного способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов представляет в орган государственных доходов заявление, согласно Приложения 11 к приказу Министра финансов РК от 15.12.2015 года № 659.

В соответствии с пунктом 1 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» уплата таможенных пошлин, налогов обеспечивается следующими способами:

 1. деньгами, то есть внесением сумм обеспечения на счет временного размещения денег (на депозит);
 2. банковской гарантией;
 3. поручительством;
 4. залогом имущества;
 5. договором страхования.

Регистрация обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления в органе государственных доходов, посредством оформления Карточки обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов по форме, согласно приложению 1 к Правилам учета в органах государственных доходов обеспечения уплаты ТПиН.

Карточка формируется в целях учета органом государственных доходов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов и является для органа государственных доходов документом, подтверждающим принятие обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

Карточка оформляется в двух экземплярах:

- первый экземпляр Карточки остается в подразделении органа государственных        доходов,зарегистрировавшемее;

- второй экземпляр, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации Карточки, передается и (или) направляется в автоматизированной информационной системе в подразделение органа государственных доходов, в котором будет совершаться таможенная операция или должностному лицу, осуществляющему совершение таможенной операции.

При отказе в регистрации Карточки обеспечения уплаты таможенных пошлин, налоговорган государственных доходовписьменно уведомляет об этом плательщика с обоснованием причин такого отказа.

 По всем имеющимся вопросам обращаться в Управлениетарифного регулирования и пост-таможенного контроляДГД по Атырауской области по тел. 31-60-90.

 

Гл. специалист отдела тарифного регулирования Ермашева С.

 


 

Об уплате налога на имущество и
земельного налога с физических лиц в 2017 г.

Управление государственных доходов по г.Атырау по вопросам, касающихся уплаты налога на имущество и земельного налога с физических лиц за 2017 год разъясняет, что в текущем году в Кодекс РК « О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее- Налоговый кодекс) были внесены изменения и в соответствии с ними исчисление земельного налога с физических лиц (п.1,п. 3 ст. 391 Налогового кодекса) и налога на имущество с физических лиц (п.1,п. 7 ст. 409 Налогового кодекса) будет производиться налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, а их уплата в бюджет — не позднее 1 октября года, следующего за отчетным.

То есть, теперь указанные налоги за 2017 год будут оплачиваться физическими лицами в 2018 году. Это нововведение позволит исключить необходимость проведения перерасчета налогов в случаях, если меняются владельцы в течение налогового периода.

Сроки уплаты налога на транспортные средства остаются прежними, до 31 декабря т.г.

 

Управление государственных доходов по городу Атырау

                                         тел.303774


 

 


 

К СВЕДЕНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ РЕГИСТРАЦИОННОГО

СБОРА !!!

Согласно статьи 453  Кодекса Республики Казахстан  «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 99-IV от 10 декабря 2008 г, регистрационные сборы - разовые обязательные платежи, взимаемые уполномоченными государственными органами при совершении ими регистрационных действий

Регистрационные действия осуществляются уполномоченными государственными органами в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

  Сборы взимаются выдачу дубликата документа, удостоверяющего совершение регистрационных действий:

   государственную регистрацию (постановку на учет):

        юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию;

   прав на недвижимое имущество;

  залога движимого имущества и ипотеки судна, а также за государственную регистрацию безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна;

    космических объектов и прав на них;

    транспортных средств, а также их перерегистрацию;

    лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также их перерегистрацию;

    прав на произведения, охраняемые авторским правом, а также их перерегистрацию;

    теле-, радиоканала, периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания;

 

 Ставки сборов исчисляются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (далее по тексту настоящей статьи - МРП) и действующего на дату уплаты сборов

 В соответствии с статьи 458 Налогового кодекса суммы сборов исчисляются по установленным ставкам и уплачиваются до подачи соответствующих документов в регистрирующий орган по месту регистрации объекта обложения.

   Возврат или зачет уплаченных сумм сборов не производится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сборы, от совершения регистрации (постановки на учет) до подачи соответствующих документов в регистрирующие органы.

   При этом возврат или зачет уплаченных в бюджет сумм сборов производится налоговыми органами по месту их уплаты в порядке, по налоговому заявлению плательщиков после представления ими документов, выданных соответствующим регистрирующим органом, подтверждающим непредставление указанными лицами документов на совершение регистрационных действий.

Нурмира  Орунбаева

гл.специалист отдела  администрирования  непроизводственных  платежей

УГД по г.Атырау

 


 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
         Департамент государственных доходов по Атырауской области сообщает о проведении квалификационного экзамена для претендентов на получение аттестата специалиста по таможенному декларированию 27 ноября 2017 года в 10-00ч. в здании Департамента, расположенного по адресу г. Атырау, ул. Абая 8. По вопросам, относительно проведения экзамена обращаться по тел. 31-87-25, 35-42-09 (вн. 334).

 


 

Разъяснения относительно образования постоянного учреждения

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 212 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» (Налоговый кодекс)  налоговый агент самостоятельно определяет факт образования нерезидентом постоянного учреждения в результате оказания услуг или выполнения работ в рамках такого договора (контракта) и связанных проектов при их наличии.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 191 Налогового кодекса, если иное не установлено международным договором, постоянным учреждением нерезидента в Республике Казахстан признается место деятельности в Республике Казахстан, через которое он осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан, независимо от сроков осуществления деятельности

При оказании услуг, выполнении работ на территории Республики Казахстан, не предусмотренных пунктом 1 данной статьи, постоянным учреждением признается место оказания услуг, выполнения работ через служащих или другой персонал, нанятый нерезидентом для таких целей, если деятельность такого характера продолжается на территории Республики Казахстан более ста восьмидесяти трех календарных дней в пределах любого последовательного двенадцатимесячного периода с даты начала осуществления предпринимательской деятельности в рамках одного проекта или связанных проектов.

При этом, в соответствии с пунктом 8 статьи 191 Налогового кодекса нерезидент, осуществляющий предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан, приводящую к образованию постоянного учреждения, обязан зарегистрироваться в качестве налогоплательщика в налоговом органе в порядке, установленном статьи 562 Налогового кодекса.

Порядок налогообложения  юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение,  регламентируется   статьей 198 Налогового кодекса.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 198 Налогового кодекса, если иное не установлено статьей 198 и статьей 200 Налогового кодекса, определение налогооблагаемого дохода, исчисление и уплата корпоративного подоходного налога с дохода юридического лица-нерезидента от осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение производятся в соответствии с положениями статьи 198 и статей 83-149 Налогового кодекса. Совокупный годовой доход юридического лица-нерезидента от осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение составляет следующие виды доходов, связанных с деятельностью постоянного учреждения, полученных (подлежащих получению) с даты начала осуществления деятельности в Республике Казахстан.

Статья 200 Налогового кодекса регламентрует, что юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, исчисляет корпоративный подоходный налог в ретроспективном порядке в соответствии со статьями 198 и 199 Налогового кодекса, начиная с даты образования постоянного учреждения, и представляет декларацию по корпоративному подоходному налогу в налоговый орган по месту нахождения постоянного учреждения, с включением указанных доходов.

Вместе с тем, согласно подпунктам 6.3 и 11 пункта 1 статьи 5 «Определение постоянного учреждения» Комментариев ОЭСР к Модельной Конвенции ОЭСР «в случаях, когда место осуществления предпринимательской деятельности с самого начала было предназначено для краткосрочного временного пользования без образования постоянного учреждения, но данное место принадлежало компании в течение длительного периода времени, которое не расценивается как временное, то оно приобретает статус постоянного места осуществления предпринимательской деятельности, и таким образом ретроспективно становится постоянным учреждением».

Таким образом, постоянное учреждение начинает функционировать с момента начала осуществления предпринимательской деятельности через постоянное место осуществления предпринимательской деятельности.

При выявлении факта образования нерезидентом в Республике Казахстан постоянного учреждения налоговый агент не вправе применить положения международного договора в части освобождения доходов нерезидентов в Республике Казахстан. Статьей 193 Налогового кодекса регламентировано, что в случае если, деятельность нерезидента не приводит к образованию постоянного учреждения на территории РК, то обязанность и ответственность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет корпоративного подоходного налога у источника выплаты возлагаются на налогового агента.

 

Управление государственных доходов по городу Атырау                                                      

Тел. 30-34-32

 


 

Приглашаем на семинар по обсуждению норм нового  Налогового кодекса

Департамент государственных доходов по Атырауской области приглашает налогоплательщиков принять  участие в кустовом семинаре, проводимом Комитетом государственных доходов МФ РК совместно с Ассоциацией налогоплательщиков Казахстана и Министерством национальной экономики РК по разъяснению норм нового Налогового кодекса. На повестку дня вынесены вопросы:

 1. О новых подходах в Налоговом кодексе (МНЭ)
 2. Налоговое администрированиев новом Налоговом кодексе.
 3. Дополнительные доклады с учетом региональной специфики (АПК и СМБ, недропользование)
 4. Вопросы-ответы

 

Место  и дата проведения: г. Актобе, 18 января 2018г. (четверг). Участие в семинаре – бесплатное.

 

Дополнительную информацию можно получить в Управлении разъяснительной работы ДГД по Атырауской области по тел.318438, 303329.

 


 

К сведению налогоплательщиков!

Специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультур (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов

Управление государственных доходов по городу Атырау сообщает, что в соответствии с подпунктом 26) пункта 3 статьи 1 проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» (далее – проект Закона) вносятся изменения в Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», предусматривающие исключение с 1 января 2017 года ограничения по применению специального налогового режима для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и  сельскохозяйственных кооперативов аффилированными лицами (далее – СНР).

При этом согласно подпункту 27) пункта 3 статьи 1 проекта Закона:

«1. Для применения специального налогового режима при переходе с общеустановленного порядка или иного специального налогового режима налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения представляется уведомление о применяемом режиме налогообложения не позднее 10 декабря года, предшествующего первому году применения специального налогового режима, если иное не установлено частью второй настоящего пункта.

Члены сельскохозяйственных кооперативов, у которых право применения данного специального налогового режима возникло в связи с отменой нормы подпункта 3) пункта 3 статьи 448 настоящего Кодекса, вправе представить уведомление, указанное в части первой настоящего пункта, в срок не позднее 29 декабря первого года применения специального налогового режима…».

В связи с чем, просим членов сельскохозяйственных кооперативов  представить уведомления о применяемом режиме налогообложения на применение данного СНР с 01.01.2017г. - в срок не позднее 29 декабря текущего года на бумажном носителе.

Управление госдоходов по г.Атырау

 


 

Информация до налогоплательщиков,

применяющих специальный налоговый режим на основе патента

 

Департамент государственных доходов по Атырауской области доводит до сведения, что с 1 января 2018 года законодательными актами Республики Казахстан предусмотрены отмена социального налога для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента, для крестьянских и фермерских хозяйств (ЕЗН), а также перенос сроков уплаты взносов на обязательное социальное медицинское страхование на 2020 год.

В этой связи, до утверждения Приказа Министра финансов о формах отчетности, в ФНО 910.00, 911.00, 920.00 за налоговый период 2018 год следует НЕ заполнять, либо указать «0» по следующим строкам:

в ФНО 911.00:

- строки 911.00.004 «сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет»;

- строки 911.00.008 «сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование»;

- в строке 911.00.010 строки  «социальный налог» и «взносы на обязательное социальное медицинское страхование»;

в ФНО 910.00:

- строки 910.00.014 «сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование за индивидуального предпринимателя»;

  в ФНО 920.00:

- раздел «Исчисление социального налога»;

- строки 920.00.025 «сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование за главу и членов хозяйства, и подлежащих перечислению в фонд социального медицинского страхования».

В случае, получения уведомления об отказе в обработке ФНО 911.00 с ошибками в строках: 911.00.002; 911.00.003; 911.00.004 и 911.00.008 (в отдельности или в совокупности), то такие ФНО будут обработаны позднее с выдачей патента (повторное направление ФНО не требуется). При наличии других видов ошибок ФНО 911.00 считаются не представленными.

 

Подготовлено по материалам Комитета государственных доходов МФ РК

 


 

Изменения в сроках лицензионной платы

на алкогольную продукцию

Управление государственных доходов по городу Атырау сообщает,  что согласно пункту 1 статьи 555 Закона РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) плата за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (далее – плата) взимается при осуществлении по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции и по хранению и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением первого года осуществления деятельности в соответствующей сфере.

Лицензионная плата оплачивается для каждого объекта деятельности, и для оптовой реализации составляет 200 МРП (481 000 тенге), а для розничной реализации в соответствии с  административно-территориальными единицами делятся на:

 • в городах областного значения – 100 МРП (240 500 тенге);
 • всельских округах – 20 МРП (48 100 тенге).

Плата за лицензию уплачивается на КБК 105402.

Плательщики платы ежегодно уплачивают по месту своего нахождения суммы платы равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года.

Дополнительную информацию можно получить в Отделе администрирования акцизов Управления государственных доходов по городу Атырау (кабинет 27), или по телефону 30-35-32.


 

Об авансовых платежах

            Управление государственных  доходов по г.Атырау напоминает, что 20 января истекает срок представления расчета сумм авансовых платежей до сдачи декларации по форме 101.01 за 1 квартал 2018 года.

            В соответствии с п.2 ст. 305 Налогового кодекса РК плательщиками авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу являются налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход (далее - СГД) с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, превышает сумму, равную 325 000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного Законом «О республиканском бюджете» и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году.

            Таким образом, налогоплательщики, у которых СГД с учетом корректировок за 2016 год больше 689 325 000 тенге обязаны представить расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за периоды до сдачи декларации по ф.101.01 за 2018 год.

Также дополнительно сообщаем, что в соответствии с п.2 ст.306 налогоплательщики, обязаны вносить в бюджет авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу за каждый месяц в течение налогового периода, не позднее 25-го числа каждого месяца в размере, определенном согласно статье 305 Налогового кодекса.

Во избежание административных взысканий, предусмотренных статьей 278 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», необходимо в установленные сроки представить расчет сумм авансовых платежей по КПН за 2018 год в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика.

При возникновении вопросов можно проконсультироваться в Отделе администрирования крупных налогоплательщиков, нерезидентов и недропользователей       Управления государственных доходов по городу Атырау (23 кабинет), телефон 8(7122) 30-34-32.

УГД по г.Атырау

 


 

Об  электронной торговле товарами

 

Для целей налогообложения, подпунктом 65) статьи 1 Налогового кодекса определено понятие «Электронная торговля товарами».

Электронная торговля товарами – это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновременном соблюдении следующих условий:

 • оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме;
 • оплата за товары производится безналичным платежом;
 • наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.

Также подпунктами 29) и 30) статьи 1 Налогового кодекса даны понятия интернет-площадка и интернет-магазин:

 Интернет-площадка – информационная система, размещенная в Интернете, которая оказывает посреднические услуги по организации электронной торговли товарами;

 Интернет-магазин – информационная система, размещенная в Интернете, предназначенная для реализации товаров на собственном интернет-ресурсе.

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 88 Налогового кодекса налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.

При этом постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, – электронная торговля товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», в соответствии со вторым абзацем пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса.

Данное уведомление, представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности.

Кроме того, статьями 89 и 90 Налогового кодекса установлен порядок изменения и дополнения регистрационных данных налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, а также его снятие с регистрационного учета.

В соответствии с пунктом 3 статьи 293 Налогового кодекса налогоплательщик, осуществляющий электронную торговлю товарами, уменьшает корпоративный подоходный налог, исчисленный в соответствии со статьей 302 Налогового кодекса, на 100 процентов.

Положения данного пункта применяются в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами, с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшего по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90 процентов совокупного годового дохода. При несоблюдении данного условия налогоплательщик не вправе применять положения данной статьи.

  Законом «О введении в действие Налогового кодекса» от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК (далее - Закон) пункт 2 статьи 357 Налогового кодекса до 01 января 2020 года действует в следующей редакции: «облагаемая сумма дохода индивидуального предпринимателя, применяющего общеустановленный режим налогообложения, определяется в следующем порядке:

облагаемый доход индивидуального предпринимателя, определенный в соответствии со статьей 366 Налогового кодекса,

минус облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами,

минус сумма корректировки дохода, предусмотренной пунктом 1 статьи 341 Налогового кодекса,

минус сумма налоговых вычетов в размере и порядке, указанных в статье 342 Налогового кодекса.

Уменьшение облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами, производится в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникших по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90 процентов дохода индивидуального предпринимателя, полученного совокупно за налоговый период. При несоблюдении данного условия индивидуальный предприниматель не вправе применять положения абзацев третьего и четвертого части первой данного пункта.

Также статьей 48 Закона установлено, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли, производят исчисление суммы индивидуального подоходного налога, включаемого в стоимость патента, путем применения ставки в размере 2 процента к объекту налогообложения, за исключением доходов, получаемых путем безналичных расчетов, которые облагаются по ставке 1 процент.

На основании вышеизложенного, зарегистрированным НП предоставляются налоговые преференции при соблюдении норм Налогового кодекса.

Управление государственных доходов по г.Атырау

8 (7122) 303492

 


 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

 

Для целей налогообложения, подпунктом 65) статьи 1 Налогового кодекса определено понятие электронная торговля товарами.

Электронная торговля товарами – это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновременном соблюдении следующих условий:

 • оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме;
 • оплата за товары производится безналичным платежом;
 • наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.

Также подпунктами 29) и 30) статьи 1 Налогового кодекса даны понятия интернет-площадка и интернет-магазин.

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 88 Налогового кодекса налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.

При этом постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности – электронная торговля товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», в соответствии со вторым абзацем пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса.

Данное уведомление, представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности на бумажном носителе или в электронном виде через Государственную базу данных «Е-Лицензирование» (далее – ГБД ЕЛ).

Кроме того, статьями 89 и 90 Налогового кодекса установлен порядок изменения и дополнения регистрационных данных налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, а также его снятие с регистрационного учета.

В соответствии с пунктом 3 статьи 293 Налогового кодекса налогоплательщик, осуществляющий электронную торговлю товарами, уменьшает корпоративный подоходный налог, исчисленный в соответствии со статьей 302 Налогового кодекса, на 100 процентов.

Положения данного пункта применяются в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами, с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшего по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90 процентов совокупного годового дохода. При несоблюдении данного условия налогоплательщик не вправе применять положения данной статьи.

Согласно подпункту 2) статьи 33 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Налогового кодекса» от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК (далее - Закон) пункт 2 статьи 357 Налогового кодекса до 01 января 2020 года действует в следующей редакции: «облагаемая сумма дохода индивидуального предпринимателя, применяющего общеустановленный режим налогообложения, определяется в следующем порядке:

облагаемый доход индивидуального предпринимателя, определенный в соответствии со статьей 366 Налогового кодекса,

минус

облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами,

минус

сумма корректировки дохода, предусмотренной пунктом 1 статьи 341 Налогового кодекса,

 минус

 сумма налоговых вычетов в размере и порядке, указанных в статье 342 Налогового кодекса.

Уменьшение облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами, производится в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникших по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90 процентов дохода индивидуального предпринимателя, полученного совокупно за налоговый период.

При несоблюдении данного условия индивидуальный предприниматель не вправе применять положения абзацев третьего и четвертого части первой данного пункта.

Также статьей 48 Закона установлено, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли, производят исчисление суммы индивидуального подоходного налога, включаемого в стоимость патента, путем применения ставки в размере 2 процента к объекту налогообложения, за исключением доходов, получаемых путем безналичных расчетов, которые облагаются по ставке 1 процент.

На основании вышеизложенного, зарегистрированным НП предоставляются налоговые преференции при соблюдении норм Налогового кодекса.

Управление государственных услуг ДГД по Атырауской обл.

 


 

С 1 января 2018 года изменены коды бюджетной классификации по земельному налогу

 

В соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан  от 23 августа 2017 года № 514 «О внесении изменения и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»  с 1 января 2018 года изменена классификация поступлений бюджета по кодам бюджетной классификации (далее – КБК) 104302 и 104309:

КБК 104302 - земельный налог на земли населенных пунктов;

КБК 104309  - земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов.

Таким образом, с 1 января 2018 года платежи по категории «земли населенных пунктов» от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны поступать на КБК 104302.

На КБК 104309 должны поступать платежи по земельному налогу, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов (входят категории земель –  сельскохозяйственного назначения, промышленности, особо охраняемых природных территорий, лесного и водного фонда).

Вместе с тем, учитывая, что в 2017 году начисления и уплата налогоплательщиками произведены на КБК 104309, при этом срок  окончательного расчета с бюджетом установлен не позднее 10 апреля 2018 года, а также во избежание образования неправомерной недоимки по лицевому счету, которая, в свою очередь, повлечет к административным мерам взыскания, начисление и уплату по Декларации по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество за 2017 год необходимо производить на КБК 104309, за исключением налогоплательщиков с объектами, по которым платежи должны поступать в бюджет местных самоуправлений (4 – й уровень бюджета). 

Относительно уплаты налогоплательщиками с объектами, по которым платежи должны поступать в бюджет местных самоуправлений (4 – й уровень бюджета), уплата земельного налога на земли населенных пунктов, независимо от наличия земель, находящихся на территории других населенных пунктов, не относящихся к землям местного самоуправления с самостоятельным бюджетом 4-го уровня, необходимо производить на КБК 104302.

 

Подготовлено по материалам КГД  МФ РК

 


 

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что на интернет-ресурсе Zakon KZ размещен курс вебинаров по Кодексу Республики Казахстан от 25 декабря 2017  года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), в частности по корпоративному подоходному налогу, налогу на добавленную стоимость, специальным налоговым режимам, налоговому администрированию, просмотреть которые можно пройдя по ссылке nk2018.zakon.kz.

До конца февраля т.г. будут размещены вебинары по международному налогообложению, налогообложению недропользователей, индивидуальному подоходному налогу, социальному налогу, мониторингу крупных налогоплательщиков, местным налогам и другим платежам в бюджет, электронной торговле.

 

Подготовлено по материалам КГД МФ РК

 


 

 


 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

срок сдачи налоговой отчетности  не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом

Квартал, полугодие, год

Налоговая отчетность

Наименование

Налоговая отчетность

 

Срок предоставление

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

годовые

300.00

200.00

 

710.00

 

870.00

701.01

 

700.00

100.00

220.00

Декларация по налогу на добавленную стоимость

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам Республики Казахстан

Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество

 

Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество

Декларация

по корпоративному подоходному налогу

Декларация по индивидуальному подоходному налогуа

До 15 мая

 

 

 

До 15 февраля

 

 

 

 

До 31 марта

2 кварта

 

 

 

 

 

1 полугодие 

300.00

200.00

 

710.00

870.00

910.00

Декларация по налогу на добавленную стоимость

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам Республики Казахстан

Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду

Упрощенная декларация для малого бизнеса

До 15 августа

3 квартал

 

 

 

 

 

 

годовой

300.00

200.00

 

710.00

870.00

 

701.00

Декларация по налогу на добавленную стоимость

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам Республики Казахстан

Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду

Расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства

 

До 15 ноября

 

 

 

 

 

До 5 июля

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие

300.00

200.00

 

 

 

710.00

 

870.00

 

910.00

Декларация по налогу на добавленную стоимость

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам Республики Казахстан

Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду

Упрощенная декларация для малого бизнеса

До 15 февраля

 

Басқарма басшысының

  орынбасары                                                                      Э.Сисенова

 


 

 


 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Март, пожалуй, самый насыщенный месяц для налогоплательщиков, ведь в этом месяце необходимо сдать годовые отчеты. Напоминаем Вам, что в марте истекают сроки сдачи:

Налоговая отчетность

24

ф. 870.00 - Декларации по плате за эмиссии в окружающую среду до 100 МРП

31

ф.100.00, 110.00, 130.00, 150.00 – Декларация по корпоративному подоходному  налогу

ф. 700.00 - Декларация по налогу на имущество, землю и транспорт

ф. 220.00, 230.00, 240.00 - Декларации по  индивидуальному подоходному  налогу

ф. 920.00 - Декларация по единому земельному налогу

 
 

 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстандекларация об активах и обязательствах физических лиц» срок введения всеобщего декларирования вводится в действиев один этап на 1 января 2020 годасогласно статьям 630Налогового кодекса Декларация об активах и обязательствах

 

Декларация об активах и обязательствах представляется следующим физическим лицом, являющимся на 1 января года представления декларации об активах и обязательствах:

1) резидентом Республики Казахстан в соответствии с положениями настоящего Кодекса:

совершеннолетним гражданином Республики Казахстан;

оралманом;

лицом, имеющим вид на жительство;

2) иностранцем или лицом без гражданства в случаях, определенных пунктом 4 настоящей статьи;

3) лицом, не достигшим совершеннолетия, в случае, определенном пунктом 5 настоящей статьи.

 30-34-99


 

ОБЪЯВЛЕНИЕ !

 

         Управление Государственных доходов по городу Атырау  напоминает всем государственным служащим, что не позднее 31.03.2018 года  заканчивается срок представления  декларации по индивидуальному подоходному налогу по форме 230.00 за 2017 год. При  непредставлении в срок декларации, согласно  статьи 274 Кодекса РКоб административных правонарушениях:

1.Умышленное непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения, лицом, занимающим государственную должность, лицом, уволенным с государственной службы по отрицательным мотивам, а равно супругом (супругой) указанных лиц в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, -

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

 

тел.30-34-99

 


СУММА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИЯМИ НА ЗАНЯТИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ НА КБК 105434

Лица, получившие лицензию на оптовую и/или розничную реализацию алкогольной продукции, ежегодно уплачивают по месту своего нахождения суммы платы за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности, равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года.

Сумма платы за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности производится на КБК 105434.

В случае, если период пользования лицензией в отчетном налоговом периоде составляет менее одного года, сумма платы определяется путем деления суммы платы, исчисленной за год, на двенадцать и умножения на соответствующее количество месяцев (полных или неполных) пользования лицензией в году.

При этом при получении лицензии обязательство по уплате платы возникает начиная с календарного года, следующего за годом получения лицензии.

Лицензионнаяплата оплачивается  для каждого объекта деятельности, и для оптовой реализации составляет 200 МРП (481 000 тенге), а для розничной реализации в связи административно-территориальной единице делятся на:

 • В городах областного значения – 100 МРП (240 500 тенге);
 • В сельских округах – 20 МРП (48 100 тенге).

Дополнительную информацию Вы можете получить в Отделе администрирования акцизов Управлении государственных доходов по городу Атырау (27-кабинет) или по телефону 30-35-32.

 


 

Поэтапный переход на обязательную выписку счетов-фактур

в электронной форме

 

Обязаны выписывать электронные счета-фактуры:

- с 1 января 2016г. – обязательство по выписке ЭСФ  возникает у уполномоченных экономических операторов;

- с 1 июля 2016г.– у таможенных перевозчиков, таможенных представителей, владельцев таможенных складов, владельцев СВХ;

В связи с вступлением Казахстана в ВТО с 11 января 2016 года обязаны выписывать ЭСФ все налогоплательщики, реализующие товары, включенные в Перечень.

- с 1 января 2017 года – обязательство по выписке ЭСФ возникает у участников государственных закупок;

- с 1 января 2018 года– обязательство по выписке ЭСФ возникает у крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу;

- с 1 января 2019 года –  у всех плательщиков НДС.

 

Руководитель отдела администрование НДС

Нуржанова Алмагуль Асланбековна

Тел: 30-34-87

 


 

Добровольная постановка на учет по НДС

Налогоплательщики могут осуществить добровольную постановку на учет по НДС (даже при не достижении минимального оборота).

Предусмотрено следующие варианты добровольной постановке на учет по НДС:

- путем подачи налогового заявление о регистрационном учете по НДС (на бумажном носителе в явочном порядке или в электронной форме)

- при государственной регистрации юридического лица-резидента в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров

Постановка на учет производится налоговыми органами в течение 1 рабочего дня со дня подачи заявление.

 

Руководитель отдела администрирование НДС

Нуржанова Алмагуль Асланбековна

Телефон: 30-34-87

 


 

Обязательная постановка на учет по НДС

 

Обязательной постановке на учет по НДС подлежат юридические лица-резиденты, нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство, индивидуальные предприниматели при превышении минимума оборота, который составляет 30000-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Юридические лица-резиденты, нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство, индивидуальные предприниматели являеться налогоплательщиками

А государственные учреждения, структурные подразделения юридических лиц-резидентов, лица, подлежащие обложению налогом на игорный бизнес, фиксированным налогом и единым земельным налогом не подлежат обязательной постановке на НДС

Размер оборота определяется нарастающим итогом:

1) вновь созданными юридическими лицами-резидентами, филиалами, представительствами, через которые нерезидент осуществляет деятельность в Республике Казахстан, - с даты государственной (учетной) регистрации в органах юстиции;

2) физическими лицами, вновь вставшими на регистрационный учет в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, - с даты постановки на регистрационный учет в налоговых органах;

3) налогоплательщиками, снятыми с регистрационного учета по НДС на основании решения налогового органа в текущем календарном году, - с даты, следующей за датой снятия с регистрационного учета по НДС на основании решения налогового органа;

4) другими налогоплательщиками - с 1 января текущего календарного года.

Срок подачи заявления

Если размер оборота превышает в течение календарного года минимум оборота, налогоплательщики обязаны в явочном порядке подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по НДС не позднее 10 рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборота.

Постановка на учет производится налоговыми органами в течение 1 рабочего дня со дня подачи заявление.    

Минимум оборота для постановки на регистрационный учет по НДС за 2018 год составляет МРП 2405*30000=72 150 000 тенге.

 

 

Руководитель отдела администрирование НДС

Нуржанова Алмагуль Асланбековна

Телефон: 30-34-87

 


 

Административная ответственность за не представление заявления

для постановки на регистрационный учет по НДС

 

За не постановку на учет по НДС предусмотрена административная ответственность. Если лицо не предоставило налоговое заявление о постановке на учет.

В соответствие с пункта 3 статьи 269 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях нарушение налогоплательщиком срока подачи налогового заявления в орган государственных доходов о постановке на учет по НДС влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

 

 

Руководитель отдела администрирование НДС

Нуржанова Алмагуль Асланбековна

Телефон: 30-34-87

 


 

Особенности прекращения деятельности  налогоплательщиков в принудительном порядке

 

Согласно статьи 93 налогового Кодекса:

1. Прекращению деятельности в принудительном порядке подлежат юридические лица-резиденты, их структурные подразделения, структурные подразделения юридического лица-нерезидента, юридические
лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения, индивидуальные предприниматели, соответствующие одновременно следующим условиям:

1) до 1 января календарного года, но не менее срока исковой давности, установленного статьей 48 настоящего Кодекса:

не представлявшие налоговую отчетность;

не совершавшие экспортно-импортные операции;

не осуществлявшие платежи и (или) переводы денег по банковским счетам, за исключением случаев, если сумма платежа и (или) перевода денег за календарный год не превышает 12-кратный минимальной размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, а также получения пенсионных и (или) социальных выплат;

не состоявшие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

2) по состоянию на 1 января календарного года:

не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

не приостановившие представление налоговой отчетности в порядке, определенном статьями 213 и 214 настоящего Кодекса;

не имеющие на праве собственности объекты обложения налогами на имущество, транспортные средства, земельным налогом, единым земельным налогом, за исключением объектов обложения указанными налогами с физических лиц;

не имеющие задолженность по социальным платежам;

не имеющие налоговую задолженность по налогам и платежам в бюджет, таможенным платежам и налогам в размере более 6-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Положения настоящего пункта не распространяются на налогоплательщиков:

1) подлежащих налоговому мониторингу в соответствии с настоящим Кодексом;

2) осуществляющих деятельность в соответствии с контрактом на недропользование.

2. Налоговые органы ежегодно:

1) не позднее 1 марта формируют первоначальный перечень субъектов, соответствующих условиям пункта 1 настоящей статьи;

2) не позднее 1 апреля размещают в средствах массовой информации сформированный перечень субъектов, подлежащих принудительной ликвидации, с указанием следующих сведений:

идентификационного номера (при его наличии);

регистрационного номера налогоплательщика;

фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица либо наименования субъекта;

наименования налогового органа по месту нахождения субъекта;

адреса налогового органа для приема заявлений (претензий) кредиторов и (или) иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в случае принудительной ликвидации (снятия с учетной регистрации, прекращения деятельности) субъекта;

3) не позднее 1 мая после размещения в средствах массовой информации сформированного перечня субъектов для получения сведений направляют запросы в:

банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, – о платежах и (или) переводах денег, определенных подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящей статьи;

уполномоченные государственные органы – о наличии имущества, транспортных средств, земельных участков;

органы юстиции – о наличии (отсутствии) сведений в Национальном реестре идентификационных номеров.

3. Заявления (претензии) кредиторов или иных лиц принимаются налоговыми органами с приложением документов, подтверждающих правомерность предъявляемых претензий, до 1 июня календарного года.

4. Окончательный перечень субъектов, подлежащих принудительной ликвидации (снятию с учетной регистрации, прекращению деятельности), формируется не позднее 1 июля календарного года, при условии получения сведений, указанных в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи, и отсутствия заявлений (претензий) кредиторов или иных лиц.

5. Исковые заявления для принудительной ликвидации (снятия с учетной регистрации, прекращения деятельности) в отношении субъектов, включенных в перечень, указанный в пункте 4 настоящей статьи, направляются налоговыми органами в суд не позднее 1 сентября календарного года.

  

В связи с  чем, сформированный органами государственных доходов список налогоплательщиков, подлежащих принудительной ликвидации размещен на  web-портале  Департамента государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов  Министерства финансов Республики Казахстан  kgd.gov.kz с указанием органа государственных доходов по месту регистрации таких налогоплательщиков.

            При наличии претензий к данным налогоплательщикам просим Вас обращаться с заявлением по месту их регистрации:

1. Управление государственных доходов по г.Атырау–г.Атырау, проспект Азаттык 94 «а»

2. Управление государственных доходов по Жылыойскому району–г.Кульсары, ул. Жылқышы Ізтұрғанов  д. 7.

 

Список налогоплательщиков подлежащих принудительной ликвидации согласно ст.93 Налогового кодекса

 

            Департамент государственных доходов по Атырауской области.