Алушы-банкке түсті
ТӨЛЕМ ТАПСЫРМАСЫ №
________
«_____»__________________
((берілген күні))
Ақша жөнелтуші
______________________________________________
(атауы)
ЖСН/БСН
__________________________________________
Алушы-банк
_______________________________
______________________________________________
Бенефициар
___________________________________
(атауы)
IIN/BIN
_____________________________________
Бенефициар банкі
___________________________
______________________________________________
Делдал-банк
_______________________________
______________________________________________
Сомасы жазбаша түрде
______________________________
______________________________________________
Тауарды алу (қызметтерді көрсету) күні
«_____»__________________
Төлемнің атауы
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(тауардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің атауларын, тауар құжаттарының нөмірлері мен күнін, шарттың нөмірі мен күнін және өзге деректемелерді көрсету)
Сома
ЖСККОд (БеК) 
 
БСК
ЖСКБеК
 
БСК
БСК
Төлемнің мақсаты 
Бюджеттік сыныптама коды  
Валюталау күні  
Алушы-банкпен жүргізілді
«_____»__________________
___________________________________________
Басшының Т.А.Ә.
____________________________________
Қолы
____________________________________________
Бас есепшінің Т.А.Ә.
_______________________________
Қолы
____________________________________________
_______________________

(жауапты орындаушылардың қолдары)
М.О.
Мөртаңба орны